Akademin för konstnärlig forskning inom arkitekturämnet (kollegiebidrag)

Project: ResearchArtistic research, National collaboration

Description

Vetenskapsrådet beviljat projekt kollegiebidrag HS

Layman's description

I denna ansökan föreslås att en Akademi för Konstnärlig Forskning inom Arkitekturämnet inrättas av arkitekturutbildningarna i landet (Stockholm, Lund och Göteborg). Akademins syfte är att utgöra ett forum för utvecklingen av så kallad konstnärlig forskning och konstnärliga utvecklingsarbeten inom arkitekturämnet, dvs arkitekturprojekt som på olika sätt hanterar och utvecklar konstnärliga utforskningsmetoder. Verksamhet: Inom akademin ska pågående projekt presenteras och diskuteras, gemensamma frågor som uppstår i gränslandet mellan konstnärliga och vetenskapliga angreppssätt inom arkitekturämnet ska behandlas i kurser och workshops, och en större "arkitekturutforskande" utställning kommer att arrangeras vartannat år. Till projektseminarier och workshops bjuds internationellt framstående arkitekter och arkitekturteoretiker in som kritiker. Ämnet för första årets kurser är att undersöka arkitektens arbetsredskap, ritning, bild och modell, som verktyg för att kritiskt reflektera över arkitekturen, att fördjupa medvetenheten om verbala gestaltningsformer, och att diskutera relationen mellan verket, arkitekturprojektet, och kommentaren, diskussionen som kan uppstå om detsamma. Seminarier, kurser och utställning ska vara öppna för deltagande även från andra berörda institutioner och enskilda arkitekter och konstnärer. Bakgrund: Etablerandet av forskningsverksamhet inom de konstnärliga utbildningarna har pågått i Sverige sedan 70-talet genom utveckling av konstnärligt utvecklingsarbete. Överlag har de konstnärliga utbildningarna inte haft rätt att bedriva regelrätt forskarutbildning vilket skiljt utvecklingen under senare år i Sverige från Norge, Finland och England. Särskilt i England har det inom arkitekturområdet skett en intressant utveckling med inrättandet av "PhDs by Design." Arkitektur skiljer sig från ett flertal andra konstnärliga praktiker i två viktiga avseenden: 1)Utbildningsinstitutionerna har sedan 60-talet etablerat forskning och forskarutbildning (men övervägande inom traditionellt vetenskapliga forskningsfält). 2)Arkitektens yrkesidentitet är väldigt starkt förknippad med uppdragsbaserad konsultverksamhet vilket gör att arkitektens konstnärsroll är relativt bunden. Detta skapar ett stort behov av en konstnärlig och akademisk plattform för alternativ arkitekturverksamhet, samtidigt som närvaron av forskning på institutionerna, och de erfarenheter (bra och dåliga) som den fört med sig, ger en god beredskap på de akademiska institutionerna för att utveckla en ny arkitekturforskning baserad på den konstnärliga praktiken, dvs arkitekturprojektet. Vad kan konstnärlig forskning inom arkitekturämnet vara? Arkitekturens praktik har i alla tider byggt på en komplex sammansättning av kunskaper. Arkitekten har behov av kunskaper av såväl teknisk, samhällsvetenskaplig, humanistisk som estetisk natur. På vilket sätt arkitektur betraktas som konst varierar med olika perspektiv - från att se arkitektur som ren brukskonst, till att se arkitektur som ett självständigt poetiskt kulturutryck helt jämförbar med andra konstarter som bildkonst, teater, musik mm. Arkitektens praktik genomsyras av en konstnärlighet som kanske främst handlar om ett behärskande av och en medvetenhet om relationen mellan arkitektoniska idéer och de uttryck de tar sig både i den fysiska (byggda) verkligheten och i andra media. Konstnärlig forskning inom arkitekturämnet relaterar till arkitekturens såväl professionella som akademiska praktik och kan liksom humanistisk eller naturvetenskaplig forskning bedrivas kring en mängd olika frågeställningar. Det kan handla om att undersöka en specifik arkitektonisk idé genom ett projekt, att arbeta igenom en specifik designlösning med stor precision, att i arkitekturprojektets form reflektera över samhällsfrågor, med mycket mera. Formen är i sig inte oprövad, utan snarare klassisk. Arkitekturprojekt av undersökande karaktär bedrivs i mindre skala på grundutbildningsnivå, mest kvalificierat inom examensarbeten. Det som är nytt, och den möjlighet som ges genom att konstnärlig forskning etableras inom ämnet, är att denna grundläggande form för kunskapsutveckling inom arkitekturämnet tas på fullaste allvar. Den akademi som föreslås i denna ansökan skall, genom diskussioner kring konkreta projekt och samling kring specifikt konstnärliga frågeställningar, öppet och nyfiket kartlägga och utveckla detta spännande forskningsfält.
Short titleAKAD
StatusFinished
Effective start/end date2003/01/012005/12/31

Collaborative partners

  • Lund University
  • KTH Royal Institute of Technology (lead)
  • Chalmers University of Technology (Joint applicant)

Participants