Al-Zarqa in Jordan and Herrgården in Sweden: A Multidisciplinary Project Analyzing two Conflicting Neighborhoods

Project: Research

Description

Projektet utgår från två övergripande antaganden. Den första rör att ett multidisciplinärt sammanställt empiriskt material kan analyseras och ge resultat som visar hur vi vetenskapligt kan förstå och relatera till förändringar i vardagsliv i Mellanöstern. Det långa perspektivet ger en teoretisk och metodisk trygghet, men blir även en källa till produktion av såväl mer policy- som utbildningsinriktat material. Klassiska frågor som rör spänningen mellan kontinuitet och förändring blir centrala. Det andra antagandet rör det multidisciplinära perspektivet. I detta sammanhang betyder multidisciplinär att forskare utgår från sedvanlig teori och metod inom sitt eget ämnesområde och studerar ett empiriskt material. Detta kan röra områdets vattenförsörjning och publika grönområden lika mycket som existerande religiösa föreställningar inom ett område, men i bearbetningen av empiriskt material är en strävan att skapa en interdisciplinärt grundad kunskap, det vill säga att forskare oavsett disciplin gemensamt reflekterar kring analysen av till exempel material rörande såväl religiösa föreställningsvärldar som vatten-klimat-ekologisk situation. Ett sådant perspektiv fullföljer idén om skapandet av en tvärvetenskaplig miljö och stärker denna intention som låg till grund för etablerandet av Centrum för Mellanösternstudier genom ansökan i syfte att etablera det strategiska forskningsområdet för studiet av det samtida Mellanöstern. Titeln på den ursprungliga ansökan var The Middle East in the Contemporary World. Sammantaget är följaktligen det övergripande målet med projektet att öka vår vetenskapliga kunskap om vardagsliv i Mellanöstern, men även att bidra med nya teoretiska och metodiska antaganden i studiet av en geografisk region. Emellertid ska resultaten av projekten inte endast vara vetenskapliga, utan även utmynna i utbildningsmaterial och policyrapporter.

I syfte att mer i detalj beskriva projektet är tanken att närmast kartlägga ett avgränsat geografiskt område i al-Zarqa. I det jordanska fallet är målet att utifrån de olika disciplinära områden som angetts ovan vara så detaljerad som möjligt i fråga om dokumentation. I relation till det svenska området Herrgården ska jämförelse ske med förhållanden i på tre huvudområden. Dessa rör förändring och kontinuitet inom områden som kan beskrivas som lingvistik/språk, inom föreställningar som rör roll, funktion och praktik inom religiösa traditioner och hur människor organiserar sina sociala rum. Val av jämförelseområden menar vi är oberoende av nationella, sociala, politiska, religiösa och ekonomiska tillhörigheter och ska ske i syfte att kunna analysera transnationella rörelser och hur de påverkar språk, uppfattningar och praktik av religion och hur människor organiserar sig kollektivt och individuellt socialt. Ett mål med jämförelsen är att kunna visa vetenskapligt grundade resultat som kunna informera olika former av myndigheter och aktörer som kommuner, migrationsverk och andra myndigheter.
StatusFinished
Effective start/end date2016/09/012019/08/01

Participants