Barnets bästa när det förlorar sitt hem

Project: Dissertation

Description

Enligt svensk praxis ska hänsyn till barnets bästa enligt FN:s generalförsamling den 20 november 1989 (barnkonventionen) tas vid beslut om utmätning av fastighet. Det fastslog Högsta domstolen i det refererade målet NJA 2013 s. 1241. Skälen i Högsta domstolens beslut har kritiserats eftersom de inte ger vägledning till beslutsfattare inför liknande beslut.
Barnets bästa fastställs och beaktas inte på samma sätt inom alla rättsområden i Sverige. Ett sådant förhållningssätt till barnkonventionen innebär i sig inget problem. Det sätt som används, och den information som inhämtas om barn, vid beslut om vårdnad, boende och umgänge skiljer sig från det sätt som används vid beslut enligt exempelvis namnlagen. Skillnaden mellan förfarandena innebär inte nödvändigtvis att ett av sätten stämmer bättre överens med barnkonventionens krav än ett annat. Förenta nationernas kommitté för barns rättigheter (barnrättskommittén) konstaterar att varje beslut som en stat fattar påverkar barn på ett eller annat sätt. Det innebär enligt barnrättskommittén inte att varje beslut som fattas av en myndighet eller domstol behöver föregås av en ingående utredning av barnets bästa. Utredningen av barnets bästa ska anpassas efter hur stor påverkan beslutet förväntas ha på barnet eller barngruppen. Principen är enligt barnrättskommittén tillämplig vid beslut som rör barn direkt och indirekt, men i första hand avses beslut och åtgärder som rör barn direkt. Huruvida barnet ”rörs” av beslut indirekt, i den mening som avses i artikel 3, ska bedömas i varje enskilt fall och avgöras med ledning av hur barnet eller barnen kommer påverkas av beslutet.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utreda hur barnets bästa fastställs och beaktas vid beslut om utmätning och försäljning av bostad samt avhysning från bostad i dagens rättstillämpning vid Kronofogdemyndigheten och tingsrätterna. I avhandlingens analysdel ska jag jämföra Kronofogdemyndighetens och tingsrätternas tolkning av barnkonventionens krav med hur barnkonventionens krav tolkats på andra rättsområden. Analysen ska besvara frågan: Vilka skillnader finns det mellan det sätt som Kronofogdemyndigheten och tingsrätterna tolkar barnkonventionens krav om hur barnets bästa ska fastställas och beaktas och det sätt som kravet tolkats inom de utvalda rättsområdena?
StatusNot started

Participants