Beyond Theology: Ancient Polemics, Identity Formation and Modern Scholarship

Project: Research

Description

Failure to recognize harshly critical statements about Jews and Judaism in ancient Jewish and Christian texts as being part of the
effort to form a Christian identity distinct from Judaism has led to distorted scholarly reconstructions of the emergence of Christianity
and its separation from Judaism. Joining an emerging trend in recent scholarship that is reconsidering the early histories of
Christianity and rabbinic Judaism, this project aims at 1) exposing weaknesses of earlier scholarship´s reconstruction of the
emergence of Christianity and rabbinic Judaism as two separate entities 2) explaining the mechanisms of identity formation behind
the polemics in ancient Jewish and Christian sources, and their continued influence on modern scholarship 3) offering a revised
reconstruction of the emergence of Christianity and rabbinic Judaism and the interaction between the two during the 1-5 centuries
C.E.
Insights gained from these three steps will help explain the rise of powerful theological ideas that continue to shape Judaism and
Christianity today, contribute to our understanding of the mechanisms at play in the construction of history and identity in general, and
may also prove helpful in analyzing contemporary religious conflicts. The combined expertise of four scholars makes it possible to
address a wide range of aspects and phases of the emergence of Christianity and rabbinic Judaism, providing a solid foundation on
which to build conclusions.

Layman's description

Utgångspunkten för projektet är den omprövning av kristendomens tillblivelse och separation från judendomen som börjar ske inom forskningen till följd av insikten att de antika judiska och kristna källornas polemiska karaktär kraftigt präglat tidigare forskning om kristendomens och den rabbinska judendomens ursprung. Då man inte insett att starkt kritiska uttalanden om judar och judendom utgjorde en del i strategin att skapa en kristen identitet skild från den judiska, betraktades dessa utsagor som objektiva källor, vilket gav upphov till en kraftigt förvrängd bild av kristendomens framväxt och separation från judendomen. Från nya utgångspunkter och med hjälp av källor som tidigare inte tagits i beaktande vill vi utifrån våra skilda kompetensområden belysa olika aspekter och faser av kristendomens tillblivelse och utveckling i förhållande till judendomen i syfte att
1) visa svagheterna i tidigare forskning och klarlägga dess beroende av normativ teologi
2) förklara mekanismerna bakom polemiken i de antika källorna och dess inflytande på modern forskning
3) presentera en ny rekonstruktion av relationen mellan judendom och kristendom under de första 400 åren av vår tideräkning.
Härigenom blir det möjligt att förklara uppkomsten av några av de mest inflytelserika teologiska idéer som format judendom och kristendom. Dessutom belyses det generella sambandet mellan religiös polemik och identitetsskapande, vilket leder till insikter som kan tillämpas även på moderna religiösa konflikter.

Den första delen av studien består av en jämförelse mellan Nya testamentet (NT) och Döda havsrullarna med avseende på polemik. Traditionellt har polemiken mot judar och judendom i NT uppfattats som ett tecken på att Jesusrörelsen utgjorde en annan religion skild från judendomen, medan Qumran-sekten betraktats som en helt judisk rörelse. Om det emellertid går att påvisa stora likheter mellan språkbruk och polemik i NT och Qumran-sektens skrifter (Döda havsrullarna) skulle det vara en tydlig indikation på att även den tidiga Jesusrörelsen bör ses som en grupp inom första århundradets judendom, något som också annan forskning tyder på.
Short titleBeyond Theology
StatusFinished
Effective start/end date2014/01/152018/01/31

Participants