Bråk och rivalitet – eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld

Project: ResearchIndividual research project

Description

Föreliggande projekt ska med hjälp av retrospektiva samtalsintervjuer studera ett, i en svensk kontext, tidigare relativt outforskat område inom temat familjevåld: nämligen våld utövat av ett syskon. Internationella studier visar att våld utövat av syskon är ganska vanligt förekommande och även om denna typ av våld tenderar att vara mindre allvarligt sett till fysiska konsekvenser har det kopplats samman med framtida emotionella och psykiska konsekvenser som bland annat dålig självkänsla och depression. När den som utövar våld är ett syskon finns det även en tendens att
innebörden av dessa handlingar tonas ned eller neutraliseras. Men var går gränserna för vanligt
syskonbråk eller syskonrivalitet och misshandel eller trakasserier? I Föräldrabalken (Lag 1983:47)
står det att: Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Men hur ska denna formulering förstås i relation till våld utövat av syskon? Eftersom det i Sverige inte finns mycket forskning på detta område har föreliggande projekt en explorativ karaktär: problemet kommer att uppmärksammas och öppet utforskas genom retrospektiva, kvalitativa samtalsintervjuer med individer som har upplevt våld utövat av ett (eller flera) syskon. Projektet syftar till att få en ökad kännedom om utsatta individers erfarenheter av och tankar om syskonvåld. Genom att intervjua utsatta individer om deras upplevelser, erfarenheter och
åsikter om vad som kan beskrivas som syskonvåld - och hur de förhåller sig till sin utsatthet/sina handlingar - ska studien bidra till att problematisera familjevåldsbegreppet och på så sätt få större kunskap om innebörden av att bli utsatt för våld av ett syskon. Mer kunskap om våld mellan syskon är angelägen, inte minst för alla som arbetar praktiskt med unga individer.
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/152018/09/15

Participants