Flexicurity – a study of Swedish employment regulation in a comparative setting

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Law

Keywords

  • Labour law

Description

Flexicurity (flexibility and security) är ett centralt begrepp i den EG-rättsliga diskursen. Flexicurity innefattar flexibla och trygga anställningsavtal, effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder, pålitliga och anpassningsbara system för livslångt lärande och moderna socialförsäkringssystem. Europeiska rådet antog i december 2007 gemensamma principer för flexicurity, som ska ligga till grund för medlemsstaternas nationella åtgärdsprogram inom Lissabon- och sysselsättningsstrategin.

Det övergripande syftet med projektet är en rättsvetenskaplig undersökning av anställningsregleringens normativa utveckling och innehåll i ljuset av den EG-rättsliga diskursen rörande flexicurity. Anställningsskyddet och de flexibla anställningsformerna står i centrum. Centrala begrepp för projektet är också anställningsbarhet och likabehandling. Den svenska rättsutvecklingen ges en komparativ belysning genom jämförande undersökningar av dansk, holländsk och engelsk arbetsrätt.

Målet med flexicurity är att motverka den ökade segmenteringen av arbetsmarknaden, men också att öka den ekonomiska tillväxten och därmed Europas konkurrenskraft i det globala perspektivet. Det handlar delvis om en avreglering av tillsvidareanställningen och det arbetsrättsliga skydd som är knutet till denna i kombination med likabehandling av olika slags anställningar och en ”stege” av rättsligt skydd, men också om betydelsen av livslångt lärande, aktiva arbetsmarknadsåtgärder och – inte minst – anställningsbarhet.
De specifika frågeställningarna i projektet rör de flexibla anställningsformerna och anställningsskyddets utformning och innehåll, anställningsskydd och anställningsbarhet i kollektivavtal och industrial relations-systemet och anställningsavtalets innehåll och rätten till kompetensutveckling. I analysen beaktas också bredare socialförsäkringsrättsliga perspektiv.

Den teoretiska basen är teorier rörande arbetslivets flexibilisering och flexicurity liksom teorin om rätten som normativa mönster i ett normativt fält.

Awarded: 2,13 million SEK
StatusFinished
Effective start/end date2009/01/012011/12/31

Participants