Historiker i samhället – en plattform för samverkan mellan studenter, alumner och näringsliv

Project: Other

Description

Det nystartade kandidatprogrammet i historia har som syfte att öka kopplingarna till samhället och arbetsmarknaden genom en inriktning mot praktisk historieanvändning. Utöver seminarieserier som kontinuerligt introducerar olika samhälleliga verksamhetsområden och ger möjligheter till kontakt med arbetsmarknaden får studenterna också under tredje terminen fördjupa sig i projektledning, samt i det konkreta arbetet inom historiskt inriktade verksamheter genom en arbetsplatsförlagd praktik eller genom en kurs i tillämpad historiedidaktik. Denna praktiskt inriktade termin avslutas med ett större projektarbete som utförs i grupp. Projektarbetena riktar sig inte sällan till en bredare publik och är således av allmänt intresse. Inom nuvarande ramar saknas dock kanaler för att synliggöra de projektarbeten som studenterna utför, det saknas också möjligheter att ytterligare fördjupa de kontakter med olika verksamheter (såväl offentliga som privata) som skapas under programmets gång. Detta projekt syftar till att utveckla en webbaserad plattform där nuvarande studenter, alumner och arbetsmarknad kan mötas. Plattformen ska synliggöra studenternas projektarbeten, den ska fungera som informations- och inspirationskälla för såväl studenter som arbetsgivare och den ska möjliggöra en konkret samverkan mellan studenter och arbetsmarknad.
StatusNot started

Participants

Related projects

View all (1)