In a breath. A cultural analysis of asthma as limitations and possibility.

Project: Dissertation

Layman's description

I ett andetag är en avhandling om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina andningssvårigheter?

Även om astma idag är en vanligt förekommande sjukdom har utvecklingen och införandet av
inflammationshämmande läkemedel i behandlingen förändrat möjligheterna att leva med
sjukdomen. Samtidigt har de svenska riktlinjerna för vård av astma förändrats: patienten skall
bland annat kunna uppnå symptomfrihet, ha normal lungfunktion samt uppnå fullgod
livskvalitet. Det krävs att individen tar ansvar för sin sjukdom och sin behandling. Med denna
bakgrund är syftet att kulturanalytiskt undersöka vilka möjligheter det finns för ungdomar att ta
ansvar för sin långvariga sjukdom och vilka begränsningar som föreligger. Problemställningen
tar sin utgångspunkt i filosofen Simone de Beauvoirs diskussion kring individen och hur denne
upplever görligheten att frigöra sig från begränsningarna och istället skapa möjligheter att
påverka sin livssituation.
StatusFinished
Effective start/end date2003/09/012007/12/31

Participants