(In)direct connections. "Salka Valka" in the Nordic Translation System 1934-2008

Project: Dissertation

Layman's description

Avhandlingen undersöker översättningar av Halldór Laxness' roman Salka Valka till de fastlandsnordiska språken, deras förhållande till originalet och inbördes relationer. Med utgångspunkt i Even-Zohars polysystemteori, Tourys normbegrepp och Bourdieus kultursociologi antas att textens/författarens systemiska position i målkulturen till stor del avgör hur en översättning utformas.

Halldór Laxness roman Salka Valka (SV) finns på de övriga nordiska språken i ett flertal mångskiftande översättningar och redaktioner. I min avhandling undersöker jag dessa översättningars inbördes relationer och förhållande till det isländska originalet.
Översättning är ett möte inte bara mellan texter utan också mellan normer på olika nivåer. Vad som är en normriktig översättning förändras över tid och beror bl.a. på genre och på översättningars position inom de litterära (poly)systemen, liksom på aktörernas status (deras kulturella kapital i Bourdieus termer). Som okänd debutant på 1930-talet översattes Laxness annorlunda än som nobelpristagare på 1950-talet.
Originaltextens status påverkar t.ex. i vilken mån texthelheten respekteras och om översättningen görs direkt från originalspråket eller ej. På lägre, stilistisk nivå är de enskilda översättarnas insats avgörande, vilket undersöks bl.a. via arten och frekvensen av s.k. frivilliga förändringar (t.ex. redundansaddition resp. -reduktion).
SV-översättningarnas nätverk illustrerar de hierarkiska relationerna inom det nordiska översättningssystemet och avhandlingen belyser därigenom fenomenet indirekt översättning, som är nära förbundet med språkens systemiska positioner. Två av de undersökta SV är nyöversättningar och där anknyter avhandlingen till forskning om den s.k. retranslation hypothesis, vilken förutsäger att en första acceptansinriktad (fri) översättning följs av en mer adekvansinriktad (trogen The dissertation examines translations of Halldór Laxness's novel Salka Valka to the Scandinavian languages, their relationship to the original and their internal relationships. Based on Even-Zohar's polysystem theory, Toury's norm concept and Bourdieu's cultural sociology it is assumed that translations are largely determined by the systemic position of a text/author in the target culture.
StatusFinished
Effective start/end date2006/09/012011/12/31

Participants