ISF - Samberoende nationella kritiska infrastrukturer

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Infrastructure Engineering
  • Engineering and Technology

Keywords

Description

Forskningprojekt, 3-årigt (3MSEK), finansierat av EU:s Internal Security Fund (ISF) genom Polismyndigheten om samberoende kritiska infrastrukturer.

Layman's description

Kritiska funktioner i samhället, såsom polisiär verksamhet, matförsörjning och sjukvård bärs upp och möjliggörs utav tekniska infrastrukturer såsom elektroniska kommunikationer, elförsörjning och vägtransporter. Störningar i dessa kritiska infrastrukturer leder ofta till direkta och omfattande samhällskonsekvenser. Dessutom fungerar dessa infrastrukturer i symbios med varandra genom starka ömsesidiga beroenden, där störningar i en infrastruktur snabbt sprider sig till andra infrastrukturer och riskerar äventyra upprätthållandet av samhällets funktionalitet. Det är därmed av fundamental vikt att det sker proaktivt arbete med att säkerställa kontinuerlig funktion för dessa infrastrukturer inför en föränderlig framtid. I nuläget saknas dock ett holistiskt angreppssätt för att kartlägga och säkerställa hur dessa infrastrukturer samverkar med varandra och analysera hur beroende kritiska samhällsfunktioner är av dessa infrastrukturer. På europeisk nivå har problematiken identifierats och omfattande arbete initierats genom det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP) och som tydliggörs i EU Council Directive 2008/114/EC. I en svensk kontext saknas dock motsvarande arbete.

Det övergripande målet för projektet är att, baserat på tidigare kunskap och erfarenhet vid Lunds Universitet, kunna använda både forskningsrön och resultat från tidigare projekt, bland annat EU-projekt, inom området för att mer praktiskt utveckla, undersöka och applicera forskningsbaserade metoder i samarbete med infrastrukturägare. Det långsiktiga effektmålet är att bidra till uppbyggande av en nationell förmåga kring modellering och simulering av samberoende kritiska infrastrukturer. Målet är även att utveckla former för hur denna typ av förmåga kan användas för att arbetet med skydd av kritiska infrastrukturer och hur arbetet med gränsöverskridande hantering av risker som inte kan tillföras enskilda infrastrukturägare kan stärkas. Idag saknas ett sådant strukturerat arbete i Sverige medan andra länder, genom olika initiativ, har börjat upparbeta en sådan förmåga, t.ex. National Infrastructure and Simulation Analysis Center (NISAC) i USA och arbetet som genomförs inom Infrastructure Transitions Research Consortium (ITRC) och fortgår genom MISTRAL (Multi-scale Infrastructure systems analytics) i Storbritannien. Projektresultaten kommer även att ha direkt koppling till, och utgöra värdefullt underlag för, den nationella handlingsplanen för arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2013).

Projektet inriktar sig därmed att bidra till det specifika målet ”6 – Risk och Kriser” och det nationella målet ”6.5 – Risk – Infrastruktur” inom ramen för ISF genom att bidra till att:
1) Identifiera beroende och sårbarheter för samberoende kritiska infrastruktur och samhällsfunktioner. Detta kan sedan bilda kunskapsunderlag för förbättrad förmåga och prioritering av resurser i arbetet med skydd av kritiska infrastrukturer. Relevanta intressenter involveras genom workshops för inhämtning och analys av kritiska infrastrukturers beroende samt disseminering av resultat.
2) Tydligt involvera privata såväl som offentliga infrastrukturoperatörer i arbetet med insamling av data samt diskuterar implikationer av gränsöverskridande risker som måste hanteras genom att ta ett multi-organisatoriskt perspektiv där ingen har ett tydligt beslutsmandat.
3) Bygga upp av en nationell kunskapsbas och öka förståelsen av beroenden och implikationerna av störningar i kritiska infrastrukturer med hög komplexitetsnivå och påverkan på samhällsfunktioner.
Short titleSamberoenden infrastrukturer
StatusFinished
Effective start/end date2017/05/012020/04/30

Participants