Local-scale actions against global threats: securing freshwater ecosystem function and services in a future scenario

Project: Research

Description

Global-scale environmental threats exert an accelerating impact on local resource use, biodiversity and ecosystem function in many natural ecosystems. With respect to freshwaters, synergistic effects from climate warming and increased run-off of humic substances from catchments (brownification) will further stimulate toxic cyanobacterial blooms making this a major threat to safe water resources in the future. Those global-scale threats will take time to solve through political legislation, calling for local-scale action. Our project will therefore assess the mechanisms and consequences of synergies between climate warming and brownification, with specific focus on cyanobacterial algal bloom formation. To counteract those threats, we will provide management action tools, focused on optimized wetland design and restoration. Methodologically we will use mechanistic laboratory and mesocosm studies, combined with full scale studies in natural systems. The outcome of the studies will, in close cooperation with a network of stakeholder organizations, be evaluated and finally disseminated as novel management recommendations through both a report and a symposium. We will thereby deliver knowledge and solutions on how to counteract and buffer against effects from global-scale threats at the local scale, which create a basis for local engagement to secure high biodiversity, ecosystem function and water quality from source to the sea for future generations.

Layman's description

Nya, storskaliga miljöproblem, såsom klimatförändringar och ökad humustransport från avrinningsområdet har redan betydande inverkan på biodiversitet och ekosystemtjänster i våra vatten. I detta projekt fokuserar vi därför på orsaker och lösningar på synergieffekter av varmare klimat och brunifiering och ställer forskningsfrågan: Kan man på lokal nivå genomföra åtgärder för att buffra mot storskaliga och globala miljöhot och därmed säkra kvalitet och en hållbar användning av vattenresurser? Sådana åtgärder skulle ge tidsfrist att implementera politiska åtgärder mot effekterna av förväntade klimatförändringar och därmed säkerställa ett hållbart nyttjande av framtida vattenresurser. Vi angriper denna forskningsfråga med studier i såväl naturliga system som i experimentella anläggningar där vi kan testa olika framtida scenarier. I experimentella system kan vi med avancerade styrsystem förändra miljövariabler och därmed skapa framtida klimatscenarier där vi kan följa effekterna på vattenorganismer. Speciellt gäller detta cyanobakterier (blågrönalger) som genom sin giftighet och höga biomassa globalt förorsakar problem vid nyttjandet av vattenresurser, t.ex. genom att försämra dricksvattenkvaliteten och fördyra produktionen av dricksvatten. Preliminära resultat visar att problemen kommer att öka i ett framtida klimatscenario, varför det är av största vikt att vi förstår hur vi ska motverka problemen genom effektiva skötselåtgärder och beslut. De experimentella studierna kommer att förankras i studier av naturliga system, d.v.s. hur man på ett hållbart sätt kan använda sjöar och våtmarker för ekosystemtjänster såsom dricksvatten, rekreation, fiske och turism, men också förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemprocesser. Fastän storskaliga miljöförändringar vanligen anses kunna hanteras enbart med globala politiska och tekniska åtgärder har vi som målsättning att leverera kunskap och lösningar kring hur man motverkar effekter från klimatförändringar och brunifiering på lokal och regional nivå. Detta öppnar för engagemang och åtgärder på lokal nivå och det ska noteras att många avnämare och lokala beslutsfattare har ett stort engagemang, men att de också uttrycker en betydande frustration då så få metoder och rekommendationer finns att tillgå. Därför är ett av huvudmålen med det föreslagna projektet att ta vara på detta engagemang genom att erbjuda väl underbyggda lösningar och rekommendationer lämpliga att genomföra på lokal och regional nivå. Vår projektgrupp består av representanter från forskning (Lunds Universitet; Hansson), Länsstyrelser (Ratcovich), såväl som avnämarföretag (Sydvatten AB; Parkefelt), vilket säkerställer en kontinuerlig dialog med såväl beslutsfattare som företag. Vi kommer därmed att ha direkt kontakt med ett betydande nätverk och kontinuerligt kommunicera resultat och åtgärder, vilket även möjliggör avnämares påverkan på planeringen och genomförandet av projektet. Det avslutande symposiet kring ”lokala åtgärder mot globala miljöhot” ämnad för lokala och regionala aktörer, kommer också att säkerställa en intensiv dialog mellan forskning och samhällsaktörer och är planerat att utmynna i en informationsbroschyr kring åtgärder och rekommendationer. Förutom en stark förankring i avnämarorganisationer genererar projektet kunskaper om hur processer i sjöekosystem kommer att förändras, vilket direkt kopplar till såväl nationella (Miljömålen; www.naturvårdsverket.se) som internationella (EU´s ramdirektiv för vatten och FN´s globala hållbarhetsmål, specifikt #6 och #13) miljömål. Förutom en intensiv kontakt med samhällsaktörer har vi en stark grundforskningsambition, och huvudsökanden har en lång erfarenhet av publicering i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vi har för avsikt att fortsätta den etablerade höga publiceringsprofilen med mer än 5 internationellt publicerade uppsatser från projektet. Utvalda resultat kommer även att erbjudas dagspress, TV och radio där vi tidigare har gjort ett flertal inslag (Naturmorgon, Mitt i Naturen mm). Vi är också aktiva i det nationella nätverket vattenportalen (http://www.water.lu.se) vilken är en virtuell mötesplats för intressenter inom vattenfrågor, inkluderande såväl forskare som företag och myndigheter. Det avslutande symposiet och den åtföljande informationsbroschyren (se ovan) kommer, förutom vetenskapliga uppsatser, att utgöra en betydande spridningsväg för våra resultat.
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012021/12/31

Participants

Related activities

Hansson, L. (Interviewee), Daniel Rydén (Lyricist), Peter Frennesson (Contributor)
2019 May 7

Activity: OtherMedia participation

View all (1)