Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

Project: ResearchArtistic research

Description

VR beviljat projektbidrag HS

Layman's description

I en intervju för några år sedan fick den tyske filmregissören Wim Wenders frågan om varför så många av hans filmer, på ett eller annat sätt, handlar om USA. Wenders svarar att om man växte upp i efterkrigstidens Tyskland, så var de amerikanska influenserna i samhället, inte minst inom olika subkulturer, det enda riktigt lustfyllda i tillvaron. Liknande tankegångar finns hos den brittiske arkitekturhistorikern Rayner Banham som såg specifika kvaliteter i amerikansk arkitektur och design, som utgjorde ett alternativ till det han uppfattade som europeisk smakelitism. Efter andra världskriget har ett slags mytologi växt fram, där den tidigare ”nya” världen snarare framstår som den ”andra” världen, i betydelsen ett ständigt närvarande alternativ med utopiska, men ibland även dystopiska, övertoner. På vilket sätt förhåller sig dagens arkitektur, planering och infrastruktur till denna strömning? I dag finns flera amerikanska bakgrunder i olika arkitekturdebatter. Diskussionen kring ”Suburban sprawl”, den ohämmade och okontrollerade tillväxten av förortsområden, kontra ”New Urbanism.” utgör ett tydligt exempel på detta. Man kan också diskutera i vilken utsträckning som exempelvis en svensk skyskrapsdebatt försöker ikläda sig amerikanska omständigheter och förhållanden. Los Angeles och USA: s västkust har under hela 1900-talet, utvecklats till ett slags super- projicering av européens och övriga världens föreställningar om den amerikanska kontinenten. Orienteringen mot väst har ibland även verkat inom USA, då västkusten utmanat New York som kulturellt centrum, och sett alternativa rörelser födas. Fascinationen över Los Angeles kan bland annat kanaliseras till dess roll som en absolut urban utopi, just i dess egenskap att vara sprungen ur ett gigantiskt storstadsområde som bildas av flera städer. Ofta framställs Los Angeles mångkulturella och rika etniska sammansättning som ett argument för denna typ av stadsbildning. På motsvarande sätt hävdar kritiska röster att segregation och typiska storstadsproblem formar dystopin Los Angeles. Då projiceringen av förhållanden i Los Angeles når svensk stadsplanering och arkitektur, verkar ett dubbelspel. I kritikernas farhågor kan man skönja nedlåtenhet över ett slags hybris som svenskarna begår när något som kan liknas vid amerikanitet kommer i förgrunden. Dels handlar det om den privata finansieringen och tonvikten på symboliska prestigebyggnader, dels om att man ohämmat låter staden växa ut över åkrarna”. Hos de makthavare och planerare som finansierar och genomför projekten finns, å andra sidan, en naiv övertro på gigantiska arkitektoniska tilltag, där just Malmöregionen är ett tydligt exempel. I anslutning till en av de största infrastrukturella satsningarna i Skandinavien, Öresundsbron, planeras Europas högsta skyskrapa. Det senaste tillskottet i floran av ”storslagen” arkitektur är ett hotell vid brofästet som skall ritas av den amerikanske stjärnarkitekten Frank O Gehry. Vilka mekanismer är verksamma på detaljnivå, i det som man kan förmoda är mycket ett sociologiskt, psykologiskt och inte minst ekonomisk mångfasetterat konglomerat av amerikadrömmar? Hur visar sig amerikanska utopier och dystopier - Los Angeles Islands- i regionen syd västra Skåne? Los Angeles Islands är ett visual culture influerat projekt, vilket i vårt fall innebär arbete med den arkitektoniska bilden och modellen som främsta forskningsverktyg. Som arkitekter och konstnärer ser vi en intressant utmaning i att behandla projektet på konstnärliga grundvalar. Los Angeles Islands är ett projekt som med olika arkitektoniska angreppssätt söker behandla hur amerikansk arkitektur påverkar, överförs och kommer till uttryck i en svensk kontext. Projektet kommer att omfatta några olika delprojekt (plug-ins) som utgör de ingående arkitekternas/konstnärernas forskning kring den övergripande frågeställningen. Det är viktigt att yrkesverksamma arkitekter ingår i vår arbetsgrupp, och att omsättbara kontakter knyts med praktiserande arkitekter. Resultatet önskar vi visa i en utställningsform som vid sidan av modeller, ritningar, foton, filmer och datoranimationer etc., också finns med i konkreta arkitekturprojekt utanför själva utställningssituationen. Exempelvis skulle utställningen kunna kompletteras av ekonomiskt realiserbara arkitektoniska projekt utspridda i Malmö regionen.
StatusFinished
Effective start/end date2005/01/012007/12/31

Participants