Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Project: Commissioned researchNational collaboration

Research areas and keywords

Keywords

Description

Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar. Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring luftfrågorna.
Short titleLuftmätningar i barns utemiljö
StatusFinished
Effective start/end date2018/08/012019/01/07

Collaborative partners

Participants