Perspektiv på invasiva växter PARADOXEN VÄXT, MÄNNISKA OCH INDIVIDUELLA PREFERENSER - Tema, Pufendorf IAS

Project: NetworkInterdisciplinary research

Research areas and keywords

Keywords

Description

Tema vid Pufendorf Institute for Advanced Studies

Layman's description

Temats övergripande målsättning är att utforska olika processer och handlingssätt i relation till den nya kontexten för växter och människor. I detta finns det en synbar motsägelse som består i att en växtart kan vara önskvärd genom de produkter och tjänster den tillhandahåller, och samtidigt problematisk i och med dess hot mot inhemska ekosystem och infrastrukturer.

Behovet av att snabbt ställa om till ett hållbart samhälle har inneburit många utvecklingar och anpassningar, till exempel förnybar energi, proteinskiftet från animaliska till växtbaserade produkter, den cirkulära ekonomin och nya växtbaserade material, vilka ytterligare komplicerar synen på växter i samhället.

Temat kommer att belysa, kritiskt analysera och ta fram ny kunskap om denna komplexitet. I synnerhet kommer vi att undersöka hur styrningen av problematiska växter genom internationella konventioner och hotklassificeringar kan stå i konflikt med andra, parallella rörelser i samhället.

Temat kommer också att sätta växterna på den nationella listan över invasiva arter i olika kontrasterande sammanhang, till exempel naturskyddsinsatser kontra uppskattning av biologisk mångfald oberoende av ursprung eller potentiell kapacitet till anpassning till klimatförändringar. Därmed synliggörs de inneboende och värdebaserade konflikter som ligger till grund för klassificeringen av arter som “oönskade”, vilket låter oss utforska hur, varför och av vem vissa växtarter definieras som invasiva.

Här utforskar vi även allmänhetens och olika expertgruppers uppfattningar om främmande och inhemska växter i privata trädgårdar, allmänna planteringar och i “naturen”, och kartlägger de invasiva arternas effekter på bostäder, vägbyggande, attityder och beteenden.
Short titlePerspektiv på invasiv a växter
StatusActive
Effective start/end date2020/09/012021/04/30

Participants