Praktiknära forskning i samverkan mellan lärosäten med lärarutbildningar och skolhuvudmän

Project: ResearchNational collaboration

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences

Keywords

Description

Regeringen har genom beslut den 9 mars 2017 uppdragit åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.
Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.
De fyra ovan nämnda lärosätena har bildat var sitt nätverk av lärosäten med lärarutbildningar. Dessa nätverk ska genomföra själva försöksverksamheten. Lunds universitet ingår i nätverket bildat av Uppsala universitet.
StatusActive
Effective start/end date2017/11/212021/12/31

Collaborative partners

  • Lund University
  • Malmö University
  • Linnaeus University
  • Uppsala University (lead)
  • University of Gävle
  • Södertörn University
  • Stockholm University
  • KTH Royal Institute of Technology
  • Royal College of Music

Participants