Riskstratifiering vid medfödda hjärtfel

Project: ResearchInterdisciplinary research, National collaboration, Clinical research

Description

Årligen föds ca 1000 barn med hjärtfel i Sverige. Hjärtfel hos barn utgör en viktig patientgrupp med risk för tidig död. Modern behandling har dramatiskt förbättrat överlevnaden, samtidigt finns en risk för komplikationer, både tidigt och sent. Vuxna med medfödda hjärtfel är en ganska ny specialitet inom vuxenkardiologin. GUCH står för grown-up congenital heart disease. Det är en helt ny och starkt växande patientgrupp som kräver särskilda kunskaper och avvägningar för omhändertagande och behandling. I Sverige finns uppskattningsvis ca 40.000 vuxna med medfött hjärtfel.
Medfödda hjärtfel påverkar val av yrke, familjebildning och aktivitetsnivå på fritiden. Frågor om ärftlighet är vanliga. Många GUCH-patienter följs livslångt och en normal livslängd är målet och inte palliation under ett begränsat antal år. Risken för en patient med ett medfött hjärtfel att utveckla hjärtsvikt, stroke, rytmrubbningar eller andra komplikationer är ökad jämfört med friska jämnåriga.

En övergripande målsättning är att förbättra vården vid medfödda hjärtfel och att identifiera och beskriva riskgrupper avseende framtida komplikationer.
StatusNot started

Participants