Rökstoppsprojektet

Project: Research

Description

Tobaksavvänjning: Jag forskar om rök och tobaksavvänjning i första hand inom ramen för Rökstoppsprojektet som bygger vidare på och överför principerna för den danska forskningsdatabasen, Rygestopbasen, se: https://www.rygestopbasen.dk/

I Sverige bedrivs tobaksavvänjning framförallt inom primärvård och av Sluta-Röka-Linjen. Andra aktörer är t. ex sjukhusmottagningar, företagshälsovård, tandvård, skolhälsovård, apotek och enstaka privata aktörer. Med få undantag blir effekterna av tobaksavvänjningsinsatser sparsamt eller ej alls utvärderade. Möjlighet att jämföra olika aktörers insatser saknas för närvarande.
PROJEKTBESKRIVNING: Syftet är att förbättra evalueringen av pågående rökavvänjningsinsatser. Tonvikt blir på vilka program som är mest effektiva för olika grupper, inklusive utsatta och sårbara rökare.
Metoden bygger på en framgångsrik dansk modell med insamling av individuella data. Ett nätverk med 700 av de 1000 utbildade rökavvänjare i Sverige stödjer projektet och väntar ivrigt på att det skall initieras. Vi förväntar samarbeta med 200 rådgivare i det tidiga stadiet av projektet. Efter informerat samtycke kommer de att rekrytera klienter till databasen. Data inkluderar en kort beskrivning av tobaksprofil, socioekonomi, detaljer om den använda sluta-röka-metoden, kostnader samt uppföljning. Endpoints är sluta-röka-frekvens på kort och lång sikt. Databasen kommer att erbjudas gratis från Danmark. Programvara och formulär anpassas till svenska förhållanden.
Uppföljning av resultatet kommer att ske genom intervju 6 månader senare av sluta-röka-linjen som inte har träffat patienten och inte heller hör till den aktuella enheten. Detta ger en mer objektiv och korrekt utvärdering eftersom det är mindre känsligt för klienten att erkänna återfall i tobaksbruk. Rökstoppsprojektet finansieras av FORTE.

Layman's description

Med få undantag blir effekterna av tobaksavvänjningsinsatser sparsamt eller ej alls utvärderade. Möjlighet att jämföra olika aktörers insatser saknas för närvarande.
Vi vill förbättra utvärderingen av rökavvänjningsinsatser i Sverige. Tonvikt blir på vilka program som är mest effektiva för olika grupper, inklusive utsatta och sårbara rökare. Metoden bygger på en framgångsrik dansk modell med insamling av individuella data.
StatusNot started

Participants