Scientific Essentilism: Modernising the Aristotelian View

Project: ResearchIndividual research project

Layman's description

Det här projektet går ut på att lösa ett centralt problem med den i dag rådande uppfattningen om sambandet mellan egenskaper, kausalsamband och lagbundenheter inom det som kallas essentialism.
Enligt essentialismen bör naturliga egenskaper förstås i termer av förmågor att påverka eller bli påverkad, vilket omedelbart leder till att egenskapsbegreppet blir grundläggande för vår förståelse av kausalsamband. I sin tur framstår naturliga lagbundenheter också som en konsekvens av de egenskaper som tingen har. Problemet är att i alla de projekt runtom i världen som nu utforskar essentialismens potential, så förutsätter man—i enlighet med den Aristoteliska traditionen—att all påverkan är ensidig, d.v.s. att kausalsamband kännetecknas av att ting med förmågan att utöva påverkan (agenten) verkar på ett annat som enbart har förmågan att motta påverkan (patienten). Så som jag uppmärksammat i min tidigare forskning, så existerar inte ensidig påverkan, enligt modern fysik. Istället är all påverkan fullständigt ömsesidig (påverkan förekommer endast som växelverkan). Om jag har rätt så dras moderna essentialister med en allvarlig bias, som hotar att vilseleda dem i karaktäriseringen av egenskapsbegreppet, orsaksbegreppet och hur dessa berör frågan om lagbundenheter.
I min tidigare forskning har jag utvecklat en kausalmodell som bygger på växelverkan men är i övrigt trogen essentialismen, och som jag hoppas kan fungera som en ersättning för den nu förlegade tanken om ensidig påverkan.
StatusFinished
Effective start/end date2015/01/012017/12/31

Participants