Systemperspektiv på svensk produktion av biojetbränslen

Project: Research

Description

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur
produktionen av biojetbränslen kan utvecklas i Sverige med avseende på
produktionsvägar, resurseffektivitet, klimatprestanda, ekonomiska
förutsättningar och potentiella systemeffekter. Projektet fokuserar på fyra
produktionstekniker: produktion av hydroprocessade estrar och fettsyror
(HEFA) genom hydrogenering; förgasning följt av Fischer–Tropsch syntes
(FT); hydrotermisk förvätskning (HTL) och pyrolys, utgående från inhemsk
skogsbaserad råvara.
StatusActive
Effective start/end date2019/07/012020/12/31

Participants