The Enabler Concept - Method Development and Application in Research and Practice

Project: Research

Research areas and keywords

Keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

DescriptionContact

Housing environments (Housing Enabler):

susanne.iwarsson@med.lu.se , phone +46 46 222 1940

bjorn.slaug@med.lu.se , phone + 46 46 222 1838

Pedestrian Environments, Public Transport and Public Facilities

gunilla.carlsson@med.lu.se , phone +46 46 222 1816

agneta.stahl@ agneta.stahl@tft.lth.seAccessibility for people with functional limitations is an issue that has increasingly come into focus in the public debate, but the built environment still shows serious deficiencies as regards accessibility.

Methods targeting accessibility problems should give a measure of the degree to which a particular physical environment can prevent or support daily activities and participation in society.

Individual as well as group needs
A common situation is that accessibility problems need to be dealt with as a part of individual rehabilitation processes or in conjunction with preventive measures, for example, in the form of housing adaptation.

From another perspective, accessibility problems must be tackled at the societal level, in connection with the construction or refurbishment of dwellings and public places. That is, there is a need for methodology that can be used on individual as well as group or population levels.

Optimised methodology
The aim of this extensive research programme is to develop and optimise methodology for accessibility assessments and analyses, followed by practice application. The methodology rests on the Enabler Concept, presented by E. Steinfeld in 1979.

The methodology rests on Lawton and Nahemow’s ecological model of ageing (1973), with accessibility defined as the relationship between the individual’s functional capacity and the demands of the physical environment-person-environment fit.

Instruments based on the Enabler Concept consist of one checklist of functional capacity in the individual (personal component) and another of environmental barriers (environmental component), which are followed by an analysis of person-environment fit that gives an accessibility score.

The programme has two arms:

1) Housing and Close Neighborhood Outdoor Environments
Twenty years of methodological development, empirical research and practice application have resulted in the internationally acknowledged Housing Enabler instrument, which is available in a complete instrument version as well as a screening version (2010). In order to facilitate data collection and analysis, instrument-specific software is available.

Several languages
The first scientific publication based on the Housing Enabler appeared in 1996, followed by a first edition of the manual published in Swedish in 1997 and an updated version in 2000 (issued in English 2001, in Danish 2008, in Finnish 2009). The 2010 version is available in Swedish, British and American English.

Project-specific research versions are available in German, Hungarian, and Latvian. Icelandic and Portuguese versions are also available, but are not based on the systematic procedure for international adaptation recommended by the research team.

Cross-national insights
Many original papers and book chapters have been published, both scholarly and popular. The methodology has been applied in a range of research projects in Sweden and cross-nationally in Europe and North America, which resulted in methodological insights and results that fed back into the instrument optimisation process.

New computer-based tool
The principal idea behind the work-package User-driven housing for older people within the framework of the innovAge project was to make use of Housing Enabler and develop a new computer-based tool for inventory and prediction of housing accessibility. For use by senior citizens themselves and their organizations.

A user-centered approach involving professionals from the housing sector and senior citizens from four European countries resulted in a fully functional prototype of a mobile application (app) including an apartment database.

The app raises awareness on housing accessibility and has the potential to support decision-making and strengthen all citizens regardless of functional capacity to be more active in their endeavors for a satisfying housing solution.

2) Pedestrian Environments, Public Transport and Public Facilities
The outermost aim of this arm of the programme is to develop assessments based on the Enabler Concept for different environmental arenas of society. When the first version of the environmental assessment for pedestrian environments and public transport was compared with the barriers travelers experienced during their trips, important conceptual and methodological issues were identified.

For example, some participants were not able to overcome the physical environmental demands, even if the environment was built according to current standards and recommendations. Further, the difficulties to assess the dynamics of the public environment became obvious.

Pilot version
The ongoing development of instruments designed for use in research and practice is concentrated on the assessment of pedestrian environments. Recently, parts of a pilot version that comprises 209 environmental barrier items was tested for inter-rater reliability.

In order to lay the ground for further development of the third step in accessibility assessments, i.e. the accessibility score, a typology of person-environment fit constellations based on Housing Enabler scores has been developed.

By classifying typical person-environment fit constellations, similarities and differences in how the constellations are manifested are recognized. The typology provides a starting point for the development of accessibility scores assigned to person-environment constellations in different societal arenas.

Layman's description

Instrument som vilar på en unik vetenskaplig grund och som kartlägger de värsta miljöhindren i hemmet och ute på stan för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det står i fokus för forskningsprogrammet ”Enablerkonceptet – Metodutveckling och tillämpning i forskning och praktik”. Ett projekt som pågått i 20 år och bland annat resulterat i det internationellt erkända tillgänglighetsverktyget Housing Enabler.

Tillgänglighet kan definieras som relationen mellan en persons funktionsnedsättningar och de krav som den fysiska omgivningen ställer. Behovet är stort av att kunna bedöma denna relation på ett tillförlitligt sätt.

Dels ur ett individuellt perspektiv, exempelvis när en bostad ska anpassas. Dels ur ett samhällsperspektiv. Till exempel vid ny- eller ombyggnation av hela bostadsområden eller publika platser.

Inom det aktuella forskningsprogrammet har man därför utvecklat instrument baserade på det så kallade Enablerkonceptet som presenterades av den amerikanske professorn E. Steinfeld 1979.

På flera språk
Instrument som baserar sig på detta koncept innehåller dels en checklista över komponenter som definierar individens funktionella kapacitet, dels en checklista över miljöhinder.

Den insamlade informationen analyseras tillsammans och ger efter en fastställd poängskala svar på hur bra eller dålig tillgängligheten är för den specifika situationen.

En del av forskningsprogrammet inriktar sig mot bostaden och dess närmaste omgivning. Exempelvis kök, badrum, sovrum, entréer, balkonger, uppfarter, trädgårdsgångar och så vidare.

Fullskaligt instrument
Här har ett fullskaligt instrument tagits fram för att bedöma tillgänglighetsproblematiken för enskilda individer i specifika hemmiljöer. Redskapet kallas för Housing Enabler (HE) och används runt om i världen. Så väl inom forskning och utbildning som inom vården och den privata sektorn.

HE finns på svenska och engelska men även på en rad andra språk, även i flera specialanpassade versioner.

Unik vetenskaplig grund
HE vilar på en unik vetenskaplig grund som bland annat bygger på ett omfattande datamaterial insamlat från fem europeiska länder. Närmare 2 000 äldre, alltifrån fullt friska individer till personer med flera och omfattande funktionsnedsättningar, har blivit intervjuade och fått sina hem kartlagda.

Ett screeningverktyg
Utifrån HE har även ett screeningverktyg utvecklats som lyfter fram de 60 viktigaste och vanligaste miljöhindren i bostäder och de närmaste omgivningarna. Det riktar sig till fackmän som håller i ny- och ombyggnation inom så väl offentlig som privat sektor.

Exempelvis kommunala handläggare, byggherrar, fastighetsägare och arkitekteter. Men även privatpersoner som vill planera sitt boende inför ålderdomen kan dra nytta av instrumentet.

En app för bättre boende
Baserat på HE utvecklades inom ramen för projektet innovAge en app riktad mot äldre och deras boende. En app som äldre människor enkelt kan använda och därigenom påverka hur deras egna och framtidens bostäder ska byggas, renoveras och anpassas för att stödja ett gott åldrande.

Appen utvecklades med ett människocentrerat tillvägagångssätt tillsammans med äldre användare och professionella inom bostadssektorn från fyra europeiska länder.

Databas med lediga lägenheter
Projektet innovAge resulterade i en fullt fungerande prototyp av appen kopplat till en databas med lediga lägenheter.

Appen höjer medvetenheten om tillgänglighetsfrågor, stödjer beslutsfattande och stärker medborgare oavsett funktionell förmåga i sökande efter ett lämpligt boende.

Sparar tid och pengar
Genom att undvika de värsta tabbarna kan både tid och pengar sparas. Dagens lagstiftning ställer krav på tillgängligheten för alla bostäder som byggs eller renoveras.

Enbart bostadsanpassningsbidraget för äldre och personer med funktionsnedsättningar kostar i dag de svenska skattebetalarna runt en miljard kronor om året.

Även offenliga miljöer
Forskningsprogrammet ger sig också i kast med offentliga miljöer, med allt från bussar och tåg till gångvägar och torg.

Arbetet är framför allt fokuserat mot att ta fram ett instrument som kan användas inom forskning och praktik för bedömningar av olika gångmiljöer och deras tillgänglighet. Under 2012 ska en pilotversion som omfattar 209 miljöhinder testas.
Text: Erik Skogh
StatusFinished
Effective start/end date1992/01/012015/12/31

Participants

Related research output

Tina Helle, 2013, Active and Healthy Ageing Research Group. 126 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

View all (14)