Tilläggsbidrag Kollegier: Akademin för Konstnärlig Forskning inom Arkitektur och Design

Project: ResearchArtistic research, National collaboration

Layman's description

Akademin för Konstnärlig Forskning inom Arkitektur och Design inrättades i januari 2003 av KTH-Arkitektur och LTH-Arkitektur, i samarbete med Chalmers Arkitektur. Akademins syfte är att utgöra ett forum för utvecklingen av konstnärligt FoU inom arkitekturämnet, dvs arkitekturprojekt som på olika sätt hanterar och utvecklar konstnärliga utforskningsmetoder, samt att utgöra ett samordnat stöd för handledning av sådana projekt. Akademin utvecklar med stöd av Vetenskapsrådet under 2003 tre konstnärliga forskningsprojekt inom arkitektur och design: Los Angeles Islands (Ståhl, LTH), Arkitektur ur Transformation (Hatz, KTH), och Algorithmic Environments (Karlsson, Servo & KTH). Forskningsfältet drivs på detta sätt framåt genom välreflekterat genomförande av experimentella och nydanande forskningsprojekt under kvalificerad konstnärlig ledning. Akademin organiserar seminarier där konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras och diskuteras, och kurser/workshops kring centrala frågor som uppstår i gränslandet mellan konstnärliga och vetenskapliga praktiker inom arkitekturämnet. Seminarier och workshops är öppna för deltagande även från andra berörda institutioner och enskilda arkitekter och konstnärer. Akademin för Konstnärlig Forskning inom Arkitektur och Design skall, genom diskussioner kring konkreta projekt och samling kring specifikt konstnärliga frågeställningar, öppet och nyfiket kartlägga och utveckla detta spännande forskningsfält. Bakgrund: Arkitekturens praktik har i alla tider byggt på en komplex sammansättning av kunskaper. Arkitekten har behov av kunskaper av såväl teknisk, samhällsvetenskaplig, humanistisk som estetisk natur. Konstnärlig forskning inom arkitekturämnet relaterar till arkitekturens såväl professionella som akademiska praktik och kan liksom humanistisk eller naturvetenskaplig forskning bedrivas kring en mängd olika frågeställningar. Etablerandet av forskningsverksamhet inom de konstnärliga utbildningarna har pågått i Sverige sedan 70-talet genom utveckling av konstnärligt utvecklingsarbete. Inom arkitektur och design finns det ett stort behov av en konstnärlig och akademisk plattform för alternativ arkitekturverksamhet. Närvaron av forskning på institutionerna, och de erfarenheter (bra och dåliga) som den fört med sig, ger en god beredskap på de akademiska institutionerna för att utveckla en ny arkitekturforskning baserad på den konstnärliga praktiken, dvs arkitekturprojektet. Konstnärlig forskning inom arkitektur och design: De tre projekt som Akademin utvecklar under 2003 har sitt fokus i arkitektur och designprojekt med starka kopplingar till samtida konst och digitala media. "Los Angeles Islands" är ett visual culture projekt som samlar sju arkitekter och konstnärer kring en sammanläsning av städerna Los Angeles och Malmö i en undersökning av 'arkitektonisk amerikanitet'. Projektet tar fasta på två samtida kulturströmningar, dels amerikaniseringen av det urbana landskapet, och dels de motkulturer som uppstår i reaktion mot detta. "Arkitektur ur Transformation" samlar tre arkitekter, samtliga verksamma både som praktiker och som pedagoger, för att i projektform utforska nya sätt att se och skapa arkitektur i och ur en existerande, ofta komplex, omgivning. Fokus ligger på ritnings- och modellprocessen och arkitekturen själv ses som kunskapskälla och råmaterial. "Alghorithmic Environments" drivs av det internationella designkollektivet Servo som genomfört många uppmärksammade utställningar internationellt och i Sverige. Projektet utvecklar kvalificerade rumsliga och arkitektoniska prototyper utgående ifrån nya material och tekniker inom informationsteknologi, digitala design verktyg och digitala tillverknings processer. Under utvecklingen av Akademins verksamhetsplan och av dessa tre projekt har behovet av en fördjupad kunskap kring den rika tradition av spekulativ avantgarde arkitektur som bildar en ofrånkomlig bakgrund till arkitekturens samtida och framtida akademiska praktik blivit tydlig. Akademin är därför i behov av kompletterande finansiering för tjänster, dels för att stärka vår samordnande handledningsfunktion i förhållande till de projekt vi utvecklar, dels för att fördjupa och dokumentera den teoretiska reflektion som utvecklas genom verksamheten
StatusFinished
Effective start/end date2004/01/012005/12/31

Participants