Upplevelsens poetik. Erfarenheter i "mellanrummens värld", professionalisering och identitetsformering 1880-1940 med utsikt från slöjdseminariet på Nääs.

Project: Dissertation

Layman's description

Mitt avhandlingsämne handlar om slöjdseminariet på Nääs 1880-1940. Syftet är att undersöka den pedagogik som tog form här och som påverkade deltagarna på ett omvälvande och livsavgörande sätt. Min förhoppning är att resultaten skall tjäna som inspiration till en pedagogisk diskussion om hur man skapar rum för lärande och utveckling.

Jag skriver på en avhandling om Nääs slöjdseminarium 1880-1940. Mitt fokus ligger på hur upplevelsen av kunskap och nöjen bidrog till att på många sätt förändra livet för de deltagare som deltog i sommarkurserna här. Tidsmässigt sönderfaller undersökningen i två delar där den första delen är en pionjärfas där slöjdseminariet byggs upp och utvecklas för att att tillslut bli känt i hela världen medan den andra fasen förvaltar detta arv. Nääs betydelse som bildningscentrum hade många källor. I min avhandling undersöker jag hur kunskap, nöjen och gemenskap sammanfaller med den rumsliga upplevelsens uttryck för att skapa en speciell och minnesvärld upplevelse för deltagarna samt hur denna upplevelse väckte en entusiasm och en hängivenhet som nådde långt, både i rummet och i tiden.

Mitt källmaterial består av brev, minnesskildringar, tal, dagböcker samt texter om slöjd och bildning. Genom närläsning av källorna samt med hjälp av den teoretiska apparaten hoppas jag kunna säga något om varför upplevelsen av Nääs blev så stark och avgörande i många människors liv. I förlängningen handlar hela projektet om hur man skapar en plats för förändring och hur man genom att ordna rummet och tiden kan påverka människor till att förändra sina liv på ett genomgripande sätt. Med resultaten hoppas jag kunna bidra till en pedagogisk diskussion om hur lärande och utveckling kan intensifieras och understödjas.
StatusFinished
Effective start/end date2005/09/012012/12/31

Participants