Värden, beslut och värdekonflikter inom njursjukvården

Project: ResearchIndividual research project

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Medical Ethics
  • Ethics
  • Philosophy
  • Urology and Nephrology
  • Other Medical Sciences not elsewhere specified

Keywords

Layman's description

Njursjukvården är ett område som väcker svåra etiska frågor. I en åldrande befolkning uppstår frågeställningar rörande behandlingens för- och nackdelar när det gäller multisjuka äldre. Dialys är en livsuppehållande behandling som ersätter en del av njurarnas funktioner, men inte alla. När grundsjukdomen progredierar och dialysen inte längre ger önskad behandlingseffekt uppstår frågan kring om det är aktuellt att avsluta dialysbehandlingen och ge palliativ vård. Det senare kan i vissa fall gagna patienten bättre än en aggressiv livsförlängande behandling med ökat antal komplikationer, framför allt om man beaktar livskvaliteten.
Den forskning jag driver inom ämnet medicinsk etik har inriktningen mot normativ etik. I avhandlingsarbetet kommer jag att analysera frågor som beslutsfattande rörande livsuppehållande behandling, autonomi, paternalism, palliativ njurmedicinsk vård och livskvalitet.
StatusNot started

Participants