ÅTERTRÄFF MED DÅTIDEN. EN RETROSPEKTIV ANALYS AV 1970-TALETS KRIMINALPOLITIK

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{c8936098c11f428d842526405cc67c85,
title = "{\AA}TERTR{\"A}FF MED D{\AA}TIDEN. EN RETROSPEKTIV ANALYS AV 1970-TALETS KRIMINALPOLITIK",
abstract = "Kapitlet beskriver hur kritiken mot den straffr{\"a}ttsliga behandlingstanken formulerades av d{\aa}tidens radikala jurister och hur feministisk kritik mot av- och nedkriminalisingar p{\aa} sexualbrottsomr{\aa}det kom att forma ett kriminalpolitiskt perspektivskifte. Utg{\aa}ngspunkten {\"a}r att 1970-talet utg{\"o}r en kriminalpolitisk v{\"a}ndpunkt och att det d{\"a}rf{\"o}r {\"a}r viktigt att {\aa}terkommande reanalysera genom n{\"a}rl{\"a}sningar av de centrala texterna f{\"o}r att f{\"o}rst{\aa} dagens situation. Den moderna svenska v{\"a}lf{\"a}rdsstaten hade l{\aa}ngtg{\aa}ende ambitioner att bryta med den traditionella straffr{\"a}ttens logik. I dess st{\"a}lle presenterades radikala program som ville komma {\aa}t orsaken till kriminaliteten genom ett brett spektra av {\aa}tg{\"a}rder. Varf{\"o}r {\"o}vergavs denna proaktiva och sociala h{\aa}llning som intuitivt kan upplevas som mer r{\"a}ttvis och effektiv och varf{\"o}r har ist{\"a}llet kr{\"a}nkningsbegreppet blivit s{\aa} centralt? Kapitlet {\"a}r skriven utifr{\aa}n ett r{\"a}ttssociologiskt perspektiv och knyter an fr{\"a}mst till verk av H{\aa}kan Hyd{\'e}n och Hyd{\'e}ns beskrivning av sp{\"a}nningen mellan v{\"a}lf{\"a}rdsr{\"a}ttens materiella inneh{\aa}ll med avv{\"a}gningsnormer i centrum och den traditionella juridikens normrationella logik med pliktnormer i centrum.",
keywords = "Kriminalpolitik, R{\"a}ttssociologi, Brottsoffer, Kr{\"a}nkning, H{\aa}kan Hyd{\'e}n, R{\"a}ttss{\"a}kerhet, Straffr{\"a}tt, Sexualbrott, 1970-talet",
author = "Karl Dahlstrand",
note = "U Andersson, Hans (ord) eller hennes. En k{\"o}nsteoretisk analys av straffr{\"a}ttsligt skydd mot sexuella {\"o}vergrepp (Malm{\"o}, Bokbox, 2004). R Andersson och R., Nilsson, Svensk Kriminalpolitik (Malm{\"o}, Liber, 2017). R Andersson, Kriminalpolitikens v{\"a}sen (Stockholm, Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, 2002). E Backman, ”Om den borgerliga straffr{\"a}ttsvetenskapens utveckling” (1979) Retfaerd, 5. A Barron, ”(Legal) reason and its ’others’: recent developments in legal theory” i J Penner, E Schiff, R Nobles (red), Jurisprudence and legal theory: Commentary and materials (London, Butterworths, 2002). H Belfrage, ”Nymoralismen i svensk straffr{\"a}ttsdebatt” (1986) Tidskrift f{\"o}r r{\"a}ttssociologi, 2. I Bergman, Laterna Magica (Stockholm, Norstedts, 1987). M Bertilsson, ”Inledning”, i M Bertilsson (red), R{\"a}tten i f{\"o}rvandling (Stockholm, Nerenius & Sant{\'e}rus, 1995). M Bladini, I Objektivitetens sken (G{\"o}teborg, Makadam, 2013). M-P Bo{\"e}thius, Skylla sig sj{\"a}lv (Stockholm, Liber, 1976). U V Bondeson, F{\aa}ngen i f{\aa}ngsamh{\"a}llet (Stockholm, Norstedts, 1974). Br{\aa} 1977:7 Nytt straffsystem. Id{\'e}er och f{\"o}rslag. L Br{\"a}nnstr{\"o}m, F{\"o}rr{\"a}ttsligande (Malm{\"o}, Bokbox, 2009). N Christie, Tvangsarbeid og alkoholbruk (Oslo, Univforl, 1960). A Christensen, ”R{\"a}tten i ett samh{\"a}lle under f{\"o}r{\"a}ndring” i S Str{\"o}mholm (red), Svensk r{\"a}ttsvetenskap 1947-1997 (Stockholm, Norstedts, 1997). M Cronberg, ”Fr{\aa}n m{\aa}ls{\"a}gande till brottsoffer” i E Bergenl{\"o}v, M Cronberg, E {\"O}sterberg (red), Offer f{\"o}r brott (Lund, Nordic Academic Press, 2002). M Cronberg, ”Lag moral och samh{\"a}llsdiskurs” i E Bergenl{\"o}v, M Cronberg, E {\"O}sterberg (red), Offer f{\"o}r brott (Lund, Nordic Academic Press, 2002). K Dahlstrand, Kr{\"a}nkning och uppr{\"a}ttelse. En r{\"a}ttssociologisk studie av brottsoffrens kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning (Lund, Lund Studies in Sociology of Law, 2012). M Deflem, Sociology of law: Visions of a scholarly tradition (Cambridge, Cambridge University Press, 2008). G Elwin, S Heckscher, A Nelson, Den f{\"o}rsta stenen (Stockholm, Tiden, 1971). T Enarsson, Brottsoffer i r{\"a}ttskedjan (Uppsala, Iustus, 2013). L D Eriksson, (red), Varning f{\"o}r v{\aa}rd: En bok om frihetsber{\"o}vande, v{\aa}rdanstalter och v{\aa}rdideologi (Helsingfors, S{\"o}derstr{\"o}m, 1967). L M Friedman, ”Is There a Modern Legal Culture?” (1994) Ratio Juris, 2. M Forsman, R{\"a}ttsliga ingripanden vid f{\"o}r{\"a}ldrars v{\aa}ld och {\"o}vergrepp mot barn (Ume{\aa}, Ume{\aa} Universitet, 2013). H Gustafsson, R{\"a}ttens polyvalens (Lund, Lund Studies in Sociology of Law, 2002). {\AA} Gunnarsson, E-M Svensson, Genusr{\"a}ttsvetenskap (Lund, Studentlitteratur, 2009). G Habermas, Between facts and norms (Cambridge, Mit Press, 1998). R Hauge, Straffens begrunnelser (Oslo, Universitetsf{\"o}rlaget, 1996). J Hellner, ”V{\"a}rderingar i skadest{\aa}ndsr{\"a}tten” i Festskrift till Ekel{\"o}f (Stockholm, Norstedt, 1972). R Henricson, H Hyd{\'e}n, L Lindgren, K Widerberg, Likhet inf{\"o}r lagen (Lund, Juridiska f{\"o}reningen i Lund, 1976). H Hyd{\'e}n, R{\"a}ttssociologi som r{\"a}ttsvetenskap (Lund, Studentlitteratur, 2002). H Hyd{\'e}n, E Anderberg, ”R{\"a}tten i f{\"o}rvandling” i M Bertilsson (red), R{\"a}tten i f{\"o}rvandling (Stockholm, Nerenius & Sant{\'e}rus, 1995). H Hyd{\'e}n, R{\"a}ttsregler. En introduktion till juridiken (Lund, Studentlitteratur, 1977). S H{\"a}th{\'e}n, Straffvetenskap och kriminalpolitik (Lund, Lund Studies in Legal History, 1990). M H{\"o}jer Wendt, R{\"a}dslans politik (Malm{\"o}, Liber 2002). N Jareborg, J Zila, Straffr{\"a}ttens p{\aa}f{\"o}ljdsl{\"a}ra (Stockholm, Norstedts juridik, 2010). S Johansson, R{\"a}tt, makt och institutionell f{\"o}r{\"a}ndring (Lund, Lund Studies in Sociology of Law, 2011). S Johansson, ”Juridifiering som institutionell f{\"o}r{\"a}ndring. Om m{\"o}tet mellan straffr{\"a}tt och socialr{\"a}tt vid interorganisatorisk samverkan” (2011) Retf{\ae}rd, 4. M S Kimmel, ”Gender Symmetry in Domestic Violence A Substantive and Methodological Research Review” (2002) Violence Against Women, 11. M Leijonhufvud, S Wennberg, Straffansvar (Stockholm, Norstedts juridik, 2009). L Lenke, ”Strafft{\"a}nkande, nyklassicism och human rights-ideoloin” (1990) Retfaerd, 13. C Lernestedt, Dit och tillbaka igen (Uppsala, Iustus, 2010). T Lindholm, ”F{\"o}rdomar och diskriminering – klassiska problem i modern skepnad” (2005) i C Diesen, C Lernestedt, C Lindholm, T Pettersson (red), Likhet inf{\"o}r lagen (Stockholm, Natur & kultur, 2005). K {\AA} Mod{\'e}er, ”{\AA}t helvete med harmonin!” i K {\AA} Mod{\'e}er, M Sunnqvist (red), 1968 och d{\"a}refter (K{\"o}penhamn, Museum Tusculanums Forlag, 2010). K {\AA} Mod{\'e}er, Juristernas n{\"a}ra f{\"o}rflutna. R{\"a}ttskulturer i f{\"o}r{\"a}ndring (Stockholm, Sant{\'e}rus, 2009). G Nilsson, K{\"o}nsmakt eller h{\"a}xjakt? Antagonistiska f{\"o}rest{\"a}llningar om m{\"a}ns v{\aa}ld mot kvinnor (Lund, Lunds universitet, 2009). H Nestius, (red), Behandling som straff: 23 debattinl{\"a}gg om nordisk kriminalpolitik (Uppsala, F{\"o}reningen Verdandi, 1969). A Ross, ”Om tillregnelighed” (1973) Tidsskrift f{\"o}r Rettsvitenskap, 86. J Sarnecki, Introduktion till kriminologi (Lund, Studentlitteratur, 2009). M Schultz, Kausalitet. Studier i skadest{\aa}ndsr{\"a}ttslig argumentation (Stockholm, Jure, 2007). SOU 1995:91, Ett reformerat straffsystem. SOU 1986:14, P{\aa}f{\"o}ljd f{\"o}r brott. SOU 1982:61, V{\aa}ldt{\"a}kt och andra sexuella {\"o}vergrepp. SOU 1981:64, V{\aa}ldt{\"a}kt. En kriminologisk kartl{\"a}ggning av v{\aa}ldt{\"a}ktsbrottet. SOU 1976:9, Sexuella {\"o}vergrepp: F{\"o}rslag till ny lydelse av brottsbalkens best{\"a}mmelser om sedlighetsbrott avgivet av sexualbrottsutredningen. SOU 1974:59, Sexual och samlevnadsundervisning. SOU 1969:58, R{\"a}ttssociologisk unders{\"o}kning av skadest{\aa}ndsr{\"a}tten. P Stjernquist, ”R{\"a}ttssociologins introducering i Sverige” i H Hyd{\'e}n (red), R{\"a}ttssociologi – d{\aa} och nu (Lund, Lund Studies in Sociology of Law, 1997). H Tham, ”Brottsoffrets uppkomst och framtid” i M {\AA}kerstr{\"o}m, I Sahlin (red), Det motsp{\"a}nstiga offret (Lund, Studentlitteratur, 2001). T Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law (Florence, European University Institute, 1982). P O Tr{\"a}skman, ”Mot den stora nya lagen” (1979) Retfaerd, 5. D Victor, ”1968 och ’den nya Uppsalaskolan’” i K {\AA} Mod{\'e}er, M Sunnqvist (red), 1968 och d{\"a}refter (K{\"o}penhamn, Museum Tusculanums Forlag, 2010). D Victor, ”R{\"a}ttsmedvetande och straffv{\"a}rde” i Det 29:e nordiska juristm{\"o}tet. Stockholm den 19-21 augusti 1981 (1981). S Wennberg, Introduktion till straffr{\"a}tten (Stockholm, Norstedts juridik, 2008). L Westerh{\"a}ll, Kvinnor och r{\"a}tt: {\"o}versikt {\"o}ver de viktigare sambanden mellan kvinnok{\"o}n och r{\"a}ttsregler (Liber, Stockholm, 1979). K Widerberg, Kvinnors r{\"a}ttsliga st{\"a}llning och sociala st{\"a}llning i Sverige 1750-1976 (Lund, Lunds universitet, 1978). K Widerberg, ”Familjer{\"a}tten under kapitalismen – det svenska exemplet” (1979) Retf{\ae}rd, nr 1.",
year = "2018",
language = "svenska",
isbn = "9789154405756",
pages = "121--147",
editor = "Karl Dahlstrand and Reza Banakar and {Ryberg Welander }, Lotti",
booktitle = "Festskrift till H{\aa}kan Hyd{\'e}n",
publisher = "Juristf{\"o}rlaget i Lund",

}