Also darüber lässt sich ja streiten! : Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{b51ea2ad4a8845e29a501bd1cfb7dc53,
title = "Also dar{\"u}ber l{\"a}sst sich ja streiten! : Die Analyse von {"}also{"} in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln",
abstract = "Popular Abstract in Swedish I den h{\"a}r avhandlingen utforskas f{\"o}rh{\aa}llandet mellan position, funktion och betydelse hos den tyska partikeln ?also? (?allts{\aa}?). I den tyska grammatiken har ?also? traditionellt sett klassificerats som ett konjunktionellt adverb eftersom det ensamt kan fylla positionen f{\"o}re det finita verbet i en tysk sats, den s{\aa} kallade ?Vorfeld?-positionen (?fundamentet?). N{\"a}r ?also? st{\aa}r i den h{\"a}r positionen p{\aa}minner det till betydelsen om en konjunktion medan det till distributionen liknar ett adverb. I andra satspositioner {\"a}r klassifikationen av ?also? emellertid inte lika sj{\"a}lvklar. Detta g{\"a}ller framf{\"o}r allt n{\"a}r ?also? st{\aa}r i den yttrande- och satsinitiala position som {\"a}r typisk f{\"o}r diskurspartiklar, men ocks{\aa} n{\"a}r ?also? anv{\"a}nds i den yttrande- och satsinitiala position som annars {\"a}r typisk f{\"o}r modalpartiklar. Den h{\"a}r avhandlingen syftar till att unders{\"o}ka om sj{\"a}lva positionen hos en partikel som ?also? har n{\aa}got inflytande {\"o}ver dess funktion i kontexten. Diskussionen {\"a}r koncentrerad till funktionerna hos ?also? i den initiala och den mediala yttrandepositionen. Resultatet av diskussionen relateras till definitionen av de tre partikelordklasser som n{\"a}mndes ovan. Vid analysen av en korpus best{\aa}ende av autentiskt tyskt talspr{\aa}k visade det sig att de fall av ?also? som st{\aa}r i den initiala positionen i ett yttrande/sats har organisatoriska och diskurssegmenterande funktioner och d{\"a}rf{\"o}r kan beskrivas som diskurspartiklar. De yttrande- och satsmediala fallen av ?also? har d{\"a}remot en helt annan funktion: de signalerar att den spr{\aa}kliga enhet som de h{\"o}r till f{\"o}rmedlar information som h{\"a}rr{\"o}r fr{\aa}n de samtalandes s{\aa} kallade ?common ground?. Denna best{\aa}r av information och antaganden som samtalspartnerna f{\"o}ruts{\"a}tter att de har gemensam k{\"a}nnedom om. Positionen hos ?also? i satsen/yttrandet har allts{\aa} verkligen betydelse f{\"o}r dess tolkning. Detta resultat ledde i sin tur till fr{\aa}gan om hur funktionerna hos ?also? f{\"o}rh{\aa}ller sig till dess betydelse. Jag argumenterar f{\"o}r att man i alla de olika anv{\"a}ndningarna av ?also? kan identifiera en gemensam k{\"a}rnbetydelse. Trots att denna of{\"o}r{\"a}nderliga k{\"a}rnbetydelse ligger p{\aa} en mycket abstrakt beskrivningsniv{\aa} skulle den kunna tj{\"a}nstg{\"o}ra som den fullst{\"a}ndiga betydelseangivelsen f{\"o}r ?also? i lexikon, eftersom valet av position d{\"a}rut{\"o}ver kan f{\"o}rse lyssnaren med tillr{\"a}cklig information om i vilken funktion ?also? upptr{\"a}der i den faktiska kontexten. Den semantiska analysen ifr{\aa}gas{\"a}tter {\"a}ven den semantiskt baserade metod som anv{\"a}nds f{\"o}r att testa ordklasstillh{\"o}righeten f{\"o}r ?also? och andra partikelord. Denna testmetod vilar n{\"a}mligen p{\aa} det outtalade antagandet att man genom att st{\"a}lla partikelorden i fundamentet kommer den renaste formen av deras betydelse n{\"a}rmast. Jag menar att det h{\"a}r testet {\"a}r problematiskt och inte n{\"o}dv{\"a}ndigtvis avsl{\"o}jar den mest typiska ?betydelsen? hos ?also?.",
keywords = "also, spoken language, discourse particles, modal particles, conjuntional adverbs, conversation analysis, construction grammar, monosemy, Linguistics, polysemy, German, Allm{\"a}n spr{\aa}kvetenskap/Lingvistik, German language and literatur, Tyska (spr{\aa}k och litteratur)",
author = "Maria Alm",
note = "Defence details Date: 2007-06-16 Time: 10:15 Place: Sal L403, Lingvisthuset, Spr{\aa}k- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund External reviewer(s) Name: Diewald, Gabriele Title: Prof. Affiliation: Leibniz Universit{\"a}t Hannover ---",
year = "2007",
language = "tyska",
isbn = "978-91-22-02173-5",
series = "Lunder germanistische Forschungen",
publisher = "Almqvist & Wiksell International",
school = "Tyska",

}