Arkeologiska undersökningar i Stora Uppåkra

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Målsättningarna för undersökningen var huvudsakligen att göra stratigrafiska observationer och lokalisera lämningar från etableringsskedet av Stora Uppåkra.

Stratigrafiska sekvenser kunde iakttas i schakt 22 och 23. Häri framkom tydliga bebyggelsenivåer avskilda med utjämningslager/fundationslager. Vid undersökningarna i kyrkan och på kyrkogården framkom liknande lämningar. Området kring kyrkan har således under perioden romersk järnålder fram t.o.m. medeltid hävdats för bebyggelse, därmed utgör det den del av fornlämning 5 som har längst kontinuitet.

De tydliga bebyggelsenivåerna i schakt 22 och 23 skiljer sig gentemot stratigrafin på ägan Uppåkra 8:3. Erfarenheterna från de senaste årens undersökningar visar att kulturlagren till stora delar består av tjocka grå skikt utan observerbara skiljen/kontaktytor. Detta indikerar att platsen kring kyrkan har stor potential för att belysa problemställningar kring Uppåkras bebyggelseutveckling respektive boplatsen expansions- och regressionsfaser samt dess huvudsakliga
bebyggelsefaser.

Vad gäller etablerandet av byn Stora Uppåkra kan resultaten från föreliggande undersökning inte belägga närvaro av bebyggelse från perioden vikingatid – tidig medeltid. Snarare är frånvaron av fynd som östersjökeramik anmärkningsvärd. Trots relativt många schakt inom bytomten tillvaratogs inget fyndmaterial från perioden.

Däremot påträffades 13 skärvor av hög – och senmedeltida keramik. Skärvorna, vilka samtliga var redeponerade, påträffades i schakt 9, 10, 19A och 23. Detta indikerar åtminstone närvaro av medeltida lämningar i schaktens omedelbara närhet.

Spåren av bebyggelse i schakt 9 och 10 låg utanför området för den oskiftade byn. De huvudsakliga delarna av lämningarna kunde dateras till perioden 1550-1600-tal, vilket möjligen antyder en hittills okänd bebyggelseexpansion. Förekomst av stolphål som inte kunde dateras närmare, samt redeponerat medeltida fyndmaterial, talar för att den påträffade bebyggelsen kan ha etablerats i ett tidigare skede.

Det framkomna materialet i schakt 19A bör ge upphov till en ny tolkning av 1990-års undersökningsresultat. Av allt att döma innehåller den närmaste omgivningen såväl raseringslager som stolphål grävda under medeltid.

Fornlämningens bevaringsgrad är dålig i närheten av den nuvrande bygatan. Stora ingrepp har under årens gång gjorts i form av dräneringsrör, el- och telekablar samt påförande av vägbeläggningsmassor. Samma situation kunde konstateras i närheten av pastorsexpeditionen och invid Storehög.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Archaeology
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Archaeology and Ancient History, Lund University
Number of pages50
VolumeUppåkra 1999:3
Publication statusPublished - 1999
Publication categoryResearch

Publication series

NameUppåkra 1999:3
VolumeUppåkra 1999:3

Total downloads

No data available