Biogeografisk uppföljning 2016 av dag- och nattfjärilar inom habitatdirektivet

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rapporten sammanfattar fjärilsinventeringar utförda 2016 inom Biogeografisk uppföljning
som drivs av Naturvårdsverket. I fjällområdet kunde 66 ytor inventeras och sammanlagt
noterades 80 högnordiska blåvingar på 20 ytor och 55 dvärgpärlemorfjärilar på 19 ytor.
Inventeringen gav dessvärre inget fynd av fjällsilversmygare detta år. Förekomsten av
tajgafjällfly undersöktes på 8 lokaler från Lycksele lappmark i söder till Torne lappmark i norr,
totalt noterades 19 individer på 6 av dessa lokaler. Svartfläckig blåvinge sågs med 155 individer
på 30 inventerade lokaler och tillsammans med data från Svensk Dagfjärilsövervakning täcktes
en stor del av artens förekomstområde. Brun gräsfjäril inventerades på 49 lokaler i Dalarna,
Värmland och Västra Götaland och resulterade i totalt 552 observerade individer. Asknät- och
väddnätfjäril inventeras med räkning av larvkolonier i augusti-september. På 104 lokaler som
inventerades noterades 4870 larvkolonier av väddnätfjäril. Asknätfjäril inventerades på 4 lokaler
i Uppsala län, 13 områden i Örebro län samt 23 lokaler i Stockholm med totalt 881 noterade
kolonier. Mnemosynefjäril inventerades på 32 lokaler i Blekinge, Stockholm, Uppsala och
Västernorrlands län med totalt 585 noterade individer. Pilotförsök med inventeringar av
apollofjäril genomfördes under 2016 i Kalmar och Södermanlands län med totalt 8 observerade
individer på 18 lokaler. Violett guldvinge inventerades på 24 lokaler i Jämtland, Västernorrland
och Västerbotten där totalt 26 individer inräknades. Under 2016 har också inventeringar av
dårgräsfjäril genomförts på totalt 10 lokaler i Östergötland och på Gotland. Totalt observerades
1407 individer varav 922 sågs på Gotland och resterande 485 i Östergötland.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Ecology
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherBiologiska institutionen, Lunds universitet
Commissioning bodySwedish Environmental Protection Agency
Number of pages32
ISBN (Print)978-91-7753-216-3
Publication statusPublished - 2017
Publication categoryPopular science