Den anomiska rätten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{831a2f553e454785b3a0fa43ac5e689f,
title = "Den anomiska r{\"a}tten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningarna",
abstract = "Uppsatsen f{\"o}rs{\"o}ker att ta ett samlat r{\"a}ttssociologiskt grepp om kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningen som {\"a}r den viktigaste formen av brottsskadeers{\"a}ttning (under {\aa}r 2006 betalade Brottsoffermyndighe-ten ut {\"o}ver 81 miljoner konor i kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning). Hur dessa skador v{\"a}rderas och konstrueras speglar samh{\"a}llets r{\"a}ttskultur och ger upphov till en rad r{\"a}ttssociologiska fr{\aa}gest{\"a}llningar om r{\"a}ttens roll och samspel med sin omv{\"a}rld. S{\"a}rskilt g{\"a}ller detta den rent ideella ers{\"a}ttningen f{\"o}r skador som inte tar sig s{\aa}dana medicinska uttryck att det f{\"o}religger en personskada. Ers{\"a}ttningen syftar till att kompensera k{\"a}nslor s{\aa}som r{\"a}dsla, f{\"o}rnedring, skam eller lidande och fungera reparativt i form av uppr{\"a}ttelse och {\aa}terst{\"a}llning av f{\"o}rsvagad sj{\"a}lvrespekt och sj{\"a}lvk{\"a}nsla. Handlingar som ger r{\"a}tt till s{\aa}dan ers{\"a}ttning {\"a}r olika angrepp p{\aa} person, frihet, frid och {\"a}ra i form av t ex integritetskr{\"a}nkande handlingar, diskriminering, mobbning eller annan handling som kr{\"a}nker m{\"a}nniskov{\"a}rdet. Det saknas, av naturliga sk{\"a}l, normer f{\"o}r hur r{\"a}ttstill{\"a}mparen ska v{\"a}rdera en s{\aa}dan kr{\"a}nkning d{\aa} skadan {\"a}r av ideell (icke-ekonomisk) natur. Denne {\"a}r h{\"a}nvisad till en sk{\"o}nsm{\"a}ssig bed{\"o}mning utifr{\aa}n de r{\aa}dande uppfattningarna i samh{\"a}llet. Varje ers{\"a}ttning {\"a}r s{\aa}ledes en social konstruktion och en k{\"a}lla till kunskap om hur r{\"a}ttsordningen i samspel med sin kontext hanterar dessa grundl{\"a}ggande existentiella fr{\aa}gor inom en r{\"a}ttslig ram. F{\"o}r att g{\"o}ra ers{\"a}ttningen mindre subjektiv s{\"o}ker r{\"a}ttstill{\"a}mparen efter vilken kr{\"a}nkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit och tar mindre h{\"a}nsyn till det enskilda r{\"a}ttssubjektet vid sin bed{\"o}mning. P{\aa} grund av sv{\aa}righeterna att v{\"a}rdera de ideella skadorna har de l{\"a}nge pr{\"a}glats av en undantagskonstruktion som marginaliserat dess roll. Under senare {\aa}rtionden kan man notera en tendens till att de har b{\"o}rjat spela en mer framtr{\"a}dande roll som en f{\"o}ljd av bl a implementeringen av de m{\"a}nskliga fri- och r{\"a}ttigheterna i vardagslivet och brottsofferperspektivet, vilka b{\aa}da kan ses som ett uttryck f{\"o}r ett medborgarperspektiv p{\aa} r{\"a}ttten. F{\"o}r att ers{\"a}ttningarna skall fungera reparativt och motsvara folks f{\"o}rv{\"a}ntningar kr{\"a}vs en {\"o}kad k{\"a}nslighet och lyh{\"o}rdhet fr{\aa}n systemets sida gentemot akt{\"o}rernas normer, v{\"a}rderingar och attityder. Om den {\"a}ven ska verka preventivt {\"o}kar troligen kunskapsbehovet ytterligare och de epistemologiska fr{\aa}gorna f{\"o}rdjupas. Vad som uppfattas som kr{\"a}nkande handlingar av ett r{\"a}ttssubjekt speglar vad som {\"a}r ett r{\"a}ttsligt skyddat intresse eller ”r{\"a}ttsgott”. I brist p{\aa} de formella r{\"a}ttsliga normerna vid v{\"a}rderingen av ideella skador b{\"o}r man s{\"o}ka empirisk kunskap om de informella normerna med hj{\"a}lp av r{\"a}ttssociologisk forskning som kan ligga till grund f{\"o}r {\aa}terkommande omv{\"a}rldsanalyser av ”det allm{\"a}nna r{\"a}ttsmedvetandet.” Utifr{\aa}n det under moderniteten r{\aa}dande r{\"a}ttsliga paradigmet har de rent ideella kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningarnas norml{\"o}shet eller anomiska karakt{\"a}r konstruerats och bef{\"a}sts men ers{\"a}ttningarnas r{\"a}ttsliga status kan ifr{\aa}gas{\"a}ttas och omf{\"o}rhandlas. Brottsoffren b{\"o}r synligg{\"o}ras och involveras d{\aa} deras unika kunskap kan anv{\"a}ndas f{\"o}r att m{\"o}jligg{\"o}ra att deras behov blir uppfyllda i form av st{\"o}d fr{\aa}n samh{\"a}llet.",
keywords = "Brottsoffer, kr{\"a}nkning, ers{\"a}ttning, r{\"a}ttssociologi, kriminologi, r{\"a}ttsvetenskap.",
author = "Karl Dahlstrand",
year = "2008",
language = "svenska",
isbn = "978-91-977205-2-6",
volume = "7",
publisher = "Brottsoffermyndigheten",
pages = "5--83",
editor = "Margareta Bergstr{\"o}m",
booktitle = "Brottsoffer i fokus : de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatst{\"a}vling 2007",

}