Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{1204f1ab816e4741bae17f2308d7ae0b,
title = "Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue",
abstract = "Popular Abstract in Swedish I avhandlingen {"}Dynamisk dialog: en analytisk och konstruktiv studie av den religi{\"o}sa kommunikationens problem p{\aa} grundval av Martin Bubers dialogfilosofi{"} studerar jag olika aspekter av Bubers modell f{\"o}r hur en m{\"a}nniska meningsfullt kan kommunicera sin religi{\"o}sa upplevelse till och med en annan m{\"a}nniska. Min metod har b{\aa}de en begreppsanalytisk och en fenomenologisk sida. Jag inriktar mig p{\aa} de enskilda parterna, deras relationer inb{\"o}rdes och det religi{\"o}sa budskapet. Bubers modell grundas p{\aa} den begreppsliga kontrasten mellan 'Jag-Du' och 'Jag-Det'. Jag-Du-attityden karakt{\"a}riseras som en omedelbar bejakelse, som engagerar hela m{\"a}nniskan och {\"a}r inriktad p{\aa} helhet. Jag-Det karakt{\"a}riseras av ett f{\"o}rmedlat och delinriktat anv{\"a}ndande, som aldrig kan engagera hela m{\"a}nniskan. Enligt Buber blir i n d i v i d e n ett verkligt Jag, en p e r s o n, f{\"o}rst i dialogf{\"o}rh{\aa}llandet. Han beskriver det fenomen som jag kallar {"}dynamisk dialog{"}, som analyseras utifr{\aa}n en strukturering i begreppen '{\"a}kta', 'kraftfull', 'k{\"a}nslom{\"a}ssig', 'intellektuell' och 'handlingsinriktad'. N{\"a}r det g{\"a}ller att uppn{\aa} en {\"o}msesidig intellektuell f{\"o}rst{\aa}else p{\aa} b{\aa}de ett intuitivt och ett diskursivt plan kan hos Buber urskiljas tre olika {"}metoder{"} som samverkar: 1. att leva sig in i och omfatta; 2. att l{\aa}ta den andre inte bara vara objekt utan {\"a}ven subjekt och 3. att i pendlandet mellan Jag-Du och Jag-Det l{\aa}ta ens egen horisont utmanas av den andres horisont till en horisontsammansm{\"a}tning, vilket inneb{\"a}r att en utveckling sker till en f{\"o}rnyad f{\"o}rst{\aa}else av den andre och det som f{\"o}rmedlas. Jag har funnit att Bubers utsagor {\"a}r grundade p{\aa} {"}vardagsspr{\aa}ket{"}. Den i f{\"o}rh{\aa}llande till denna referensram {"}gr{\"a}ns{\"o}verskridande{"} dimensionen i det religi{\"o}sa spr{\aa}ket f{\"o}rst{\aa}s utifr{\aa}n m{\"a}nskligt s{\"a}tt att leva och utifr{\aa}n m{\"a}nskliga tankar och k{\"a}nslor. Bubers verbala budskap om Gud {\"a}r, att Gud verkligen {\"a}r d{\"a}r som v{\aa}rt eviga Du. Religi{\"o}s f{\"o}rst{\aa}else {\"a}r mellan-m{\"a}nsklig och gestaltas verbalt och handlingsm{\"a}ssigt i mellan-m{\"a}nskliga kategorier. Detta inneb{\"a}r ett s{\"a}tt att tala meningsfullt om Gud, oavsett om Gud existerar eller verkligen besitter de tillskrivna egenskaperna. Bubers syn ger en gemensam plattform f{\"o}r b{\aa}de gudstro och ateism. Denna st{\aa}ndpunkt f{\"o}ruts{\"a}tter en teori om religi{\"o}s pluralism. Huvudpunkten i denna teori, som grundas p{\aa} en bubersk grundsyn, {\"a}r att alla personliga gudsf{\"o}rh{\aa}llanden har den essentiella {"}k{\"a}rnan{"} gemensam, n{\"a}r konfessionella tolkningar {\"a}r {"}satta inom parentes{"}. K{\"a}rnan framst{\"a}lls av Buber i termer av k{\"a}rlek. Teorin inneb{\"a}r e t t s{\"a}tt att f{\"o}rst{\aa} fenomenet att m{\"a}nniskor i olika kulturer {\"a}r anh{\"a}ngare av olika religioner. Den inneb{\"a}r en kritik av olika religioners e x k l u s i v a anspr{\aa}k, och en f{\"o}rst{\aa}else utifr{\aa}n gemensamma anknytningspunkter. Den inneb{\"a}r ocks{\aa} en kritik av vad man kunde kalla i n k l u s i v a anspr{\aa}k p{\aa} att olika religioner skulle vara reflektioner av en viss fr{\"a}msta religion. Till teorins struktur h{\"o}r, att den {\"a}r a n t r o p o c e n t r i s k (tar sin utg{\aa}ngspunkt i m{\"a}nniskans upplevelser, behov och beteenden), e g a l i s t i s k (betraktar alla religioner som likv{\"a}rdiga) och e s s e n t i e l l (antar en fenomenologiskt sett gemensam k{\"a}rna i religi{\"o}sa upplevelser och beteenden).",
keywords = "Love, Phenomenology, Martin Buber, Religion, Meaning, Dialogue, Ordinary Language, Theology, Teologi",
author = "Christina Runquist",
note = "Defence details Date: 1998-09-25 Time: 10:15 Place: Institutionen f{\"o}r konst- och musikvetenskap, h{\"o}rsal 314 External reviewer(s) Name: Barbosa da Silva, Ant{\'o}nio Title: [unknown] Affiliation: [unknown] --- The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Church History (015017061)",
year = "1998",
language = "svenska",
isbn = "91 7217 009-3",
publisher = "Norma Bokf{\"o}rlag, Kyrkstadsv{\"a}gen 6, 931 33 Skellefte{\aa},",
school = "Centrum f{\"o}r teologi och religionsvetenskap",

}