Fänad i helgade grifter: svensk djurgravpoesi 1670–1760

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{e28f196d1d004d508b0b5742658aa671,
title = "F{\"a}nad i helgade grifter: svensk djurgravpoesi 1670–1760",
abstract = "Popular Abstract in SwedishDjurgravpoesi {\"a}r en form av tillf{\"a}llespoesi och en subgenre till den vanliga begravningspoesin, som skrevs {\"o}ver m{\"a}nniskor. Den som skapade f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r att denna diktart skulle f{\aa} f{\"a}ste i Sverige var {\"a}nkedrottning Hedvig Eleonoras hovpoet Erik Lindsch{\"o}ld; hans gravdikter {\"o}ver {\"a}nkedrottningens tikar {\"a}r sannolikt skrivna p{\aa} 1670-talet. H{\"a}r b{\"o}rjar en linje som g{\aa}r via bland andra Christoffer Leijoncrona, Israel Holmstr{\"o}m, Olof Hermelin, Johan Runius, Germund Cederhielm, Sophia Elisabet Brenner och Olof von Dalin. Avhandlingen omfattar den senare stormaktstiden och st{\"o}rre delen av frihetstiden. Den {\"o}vergripande fr{\aa}gan g{\"a}ller vilka funktioner djurgravspoesin hade. Fr{\aa}gan {\"a}r f{\"o}rbunden med tv{\aa} problem, n{\"a}mligen i vilka sammanhang dikterna tillkom och varf{\"o}r de skrevs, vad avsikten med dem var. Jag visar att det bakom skrivandet av dikterna kunde ligga karri{\"a}rsk{\"a}l, att de kunde fungera som (mer eller mindre) f{\"o}rt{\"a}ckta hyllningsdikter till adel och kungligheter och tj{\"a}nstg{\"o}ra som vapen i kritik av samh{\"a}lleliga maktelement eller som kamouflage vid behandling av (politiskt) k{\"a}nsliga {\"a}mnen, samt att de kunde utg{\"o}ra ett medel f{\"o}r att roa, tr{\"o}sta och underh{\aa}lla, till exempel vid hovet eller i ett ordenssammanhang men {\"a}ven i en privat kontext. F{\"o}r m{\aa}nga poeter har genren tj{\"a}nstgjort som en sorts f{\"o}rkl{\"a}dnad. Genom att till en del drapera sina poem i dess skrud, kunde poeterna n{\aa} ut med id{\'e}er som de av olika anledningar ans{\aa}g var ol{\"a}mpliga att framf{\"o}ra i diktens vanliga genremilj{\"o}, eller som det var sv{\aa}rt eller till och med om{\"o}jligt att ge uttryck {\aa}t inom diktens normala genre. H{\"a}rigenom n{\aa}dde man ut med helt andra tankar {\"a}n man f{\"o}respeglat genom sitt val av diktart; detta g{\"a}ller inte minst djurgravpoesins politisk-kritiska funktion, d{\"a}r f{\"o}rfattarna riktar kritik mot kungen respektive mot pr{\"a}sterskapet och de l{\"a}rde. Det g{\"a}ller {\"a}ven dess panegyriska funktion, den f{\"o}reg{\aa}ende funktionens motsats, d{\"a}r dikterna skrevs i syfte att antingen meritera sig f{\"o}r ett {\"a}mbete eller f{\"o}r att sl{\aa} vakt om och f{\"o}rskansa sig inom ett redan f{\"o}rv{\"a}rvat {\"a}mbete, ofta lokaliserat vid hovet. Dessa dikter har f{\"o}rutom sin prisande till{\"a}mpning d{\"a}rtill ofta haft funktionen att behaga och underh{\aa}lla, ibland samtidigt som intentionen {\"a}ven varit att undervisa. Dikterna har {\"a}ven skrivits i specifikt polemiska syften. Dalin {\"a}r den som kombinerar flest inneh{\aa}llsliga och formm{\"a}ssliga best{\aa}ndsdelar i sin djurgravdiktning, vilken i samtiden uppfattades som b{\aa}de politiskt och estetiskt utmanande. I likhet med till exempel Holmstr{\"o}ms gravdikt {\"o}ver Karl XII:s hund Pompe inneh{\aa}ller hans dikter d{\"a}rtill ibland tvetydiga anspelningar. Ocks{\aa} de polemiska {\aa}sikter och den kritik som Dalin smusslar in i sin djurgravdiktning manifesterade sig i ett f{\"o}r hans omgivning ofta {\"o}verraskande textsammanhang – n{\aa}got som m{\aa}nga g{\aa}nger fick till f{\"o}ljd att hans budskap framtr{\"a}dde tydligare {\"a}n det skulle ha gjort om det presenterats i en p{\aa} f{\"o}rhand given kontext. Dalins avsiktliga pekoral hade bland annat en litteraturkritisk funktion. Djurgravpoesins anv{\"a}ndningsomr{\aa}den {\"a}r fler {\"a}n hos n{\aa}gon annan tillf{\"a}lleslitter{\"a}r genre i Sverige under 1600- och 1700-talen. B{\aa}de br{\"o}llopspoesin och den vanliga gravpoesin gjorde sig tillg{\"a}ngliga f{\"o}r andra syften {\"a}n de var avsedda f{\"o}r, men djurgravspoesins anv{\"a}ndningsomr{\aa}den var betydligt fler. Genren valdes noggrant ut av tidens poeter f{\"o}r att sprida vitt skilda tankar och {\"o}ppna d{\"o}rrar till {\"a}mbeten och tj{\"a}nster; dikterna skrevs f{\"o}r att ber{\"o}mma och klandra, polemisera och provocera, undervisa, tr{\"o}sta och underh{\aa}lla – och ofta kombinerades tv{\aa} eller till och med tre olika syften eller funktioner i en och samma dikt. Just d{\"a}rf{\"o}r {\"a}r kanske Dalins gravdikt {\"o}ver en (sannolikt kunglig) kameleont den dikt som b{\"a}st svarar mot genrens inneh{\aa}ll, ty i likhet med kameleonten kunde diktarten obehindrat byta skepnad. Kameleonten {\"a}ger f{\"o}rm{\aa}gan att skifta f{\"a}rg f{\"o}r att b{\"a}ttre sm{\"a}lta in i sin omgivning, och djuret byter {\"a}ven f{\"a}rg n{\"a}r det v{\"a}xlar sinnesst{\"a}mning, tv{\aa} egenskaper som g{\"o}r att djuret och dikterna, eller hellre diktarna, dikternas upphovsm{\"a}n, framst{\aa}r som besl{\"a}ktade med varandra. Precis som kameleonten i Dalins dikt s{\"a}gs ha varit ”af underlig natur”, {\"a}r subgenren som h{\"a}r studeras en b{\aa}de exotisk och s{\"a}llsam diktart i den svenska litter{\"a}ra faunan.",
keywords = "animal epitaph, funerary poetry, epitaph culture, occasional poetry, panegyric, mock eulogy, rhetoric, genre, subgenre, court poetry, imitatio, tradition, dialogue, baroque, erotic poetry",
author = "Daniel M{\"o}ller",
note = "Defence details Date: 2011-04-30 Time: 10:15 Place: H{\"o}rsalen, Spr{\aa}k- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund External reviewer(s) Name: Malm, Mats Title: Prof. Affiliation: G{\"o}teborgs universitet --- Den tryckta upplagan finns att k{\"o}pa fr{\aa}n Ellerstr{\"o}ms f{\"o}rlag. http://www.ellerstroms.se/",
year = "2011",
language = "svenska",
isbn = "978 91 7247 260 0",
publisher = "Ellerstr{\"o}ms f{\"o}rlag",
school = "Spr{\aa}k- och litteraturcentrum",

}