Fartygsolyckor i Öresund - människan, människa-teknik-systemet och organisationen som risk- och säkerhetsfaktorer

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denna rapport är författad inom pilotprojektet ”Maritima risker i Öresundsområdet” (Sundrisk) där projektets avsikt var att genomföra en integrerad riskanalys av maritima risker i Öresundsområdet. En serie rapporter från olika discipliner har författats inom pilotprojektet.

Målsättningen med delprojektet som presenteras i denna rapport var att identifiera och belysa brister i organisation och människa-tekniksystem ombord på fartyg som kan orsaka eller bidra till fartygsolyckor i Öresund. Målsättningen var vidare att påbörja utveckling av mätinstrument för att mäta säkerhetskultur i fartygsorganisationer samt att identifiera basala och tillfälliga situationsfaktorer som påverkar sjöfartens säkerhet i Öresund.

De metoder som har använts i projektet är litteraturstudier inom risk- och human factors-områdena, litteraturstudier av tidigare gjorda undersökningar om arbetsförhållandena ombord på fartyg, intervjuer med yrkesgrupper inom sjöfarten, pilotstudie ombord på fartyg samt deltagande i en realistisk övning i räddningsarbete efter en simulerad fartygskollision i HH-leden i Öresund.

Fallstudier av flera olyckor i Öresund där större skepp var inblandade gav exempel på otydlig ansvarsfördelning i ledningen, brister i kommunikationen ombord, besättningens utmattning och trötthet samt följder av att inte utnyttja de möjligheter som modern teknisk utrustning erbjuder.

En genomgång av karakteristika för Öresund och sjöfarten där har gjorts. Som särskilda riskfaktorer i Öresund finns bl a begränsat vattendjup, starka och skiftande strömförhållanden, varierande vattenstånd samt den periodvist stora mängden fritidsbåtar som påverkar framkomligheten för större fartyg.

För säkerhet torde kulturen i en organisation ha stor betydelse. Ett steg har tagits i att definiera säkerhetskultur och ta fram en metod för att mäta denna i organisationer. De egenskaper som karakteriserar en säkerhetskultur är bl a att organisationen är lärande tillika flexibel. Att organisationen är lärande inbegriper också att den är rapporterande och rättvis. Ett frågeformulär har utvecklats avsett att på ett standardiserat sätt mäta dessa med flera dimensioner av säkerhetskultur i en fartygsorganisation samt individens arbetssituation. En pilotstudie på ett fartyg i Östersjötrafik har utförts för att testa första versionen av detta frågeformulär.

Resultaten från pilotstudien visade att besättningen rapporterade en speciellt god attityd till säkerhet, men att andra områden kunde vara föremål för förbättring. Frågeformuläret kan därmed bli ett instrument för proaktiva åtgärder för att öka säkerheten i en verksamhet.

I vidare forskning kommer resultaten från pilotstudien att användas för framtagning av förbättrade mätverktyg. Olika systematiska studier av säkerhetskultur i Öresundsregionen och även i en vidare geografisk krets kommer att genomföras. Vi avser också göra komparativa studier där vi försöker lära av skillnader mellan olika branscher.

Vidare behövs fortsatt forskning angående design av gränssnitt mellan människa och teknik. T ex bör fallstudier göras ombord på fartyg i driftsituationer angående vad som fungerar bra respektive dåligt vid hanteringen/utformningen av dessa gränssnitt speciellt i komplexa situationer.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • Säkerhetskultur, fartygsolyckor, Öresund, Sundrisk, Lucram
Original languageSwedish
PublisherLUCRAM, Lund University
Number of pages32
Volume2006
Publication statusPublished - 2000
Publication categoryResearch

Publication series

NameSundriskserien
Volume2006
ISSN (Print)1404-2983

Total downloads

No data available