"Har du varit ute och shoppat, Jacob?" En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{0fb266435cea4cddb1126a33ff1d5d3d,
title = "{"}Har du varit ute och shoppat, Jacob?{"} En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Aktie- och fondsparandet bland allm{\"a}nheten har {\"o}kat dramatiskt i Sverige under 1990-talet, och allt fler f{\"o}retag har valt b{\"o}rsintroducering som finansieringsform. P{\aa} s{\aa} s{\"a}tt har fr{\aa}gor som r{\"o}r v{\"a}rdepappersmarknaden f{\aa}tt en {\"o}kad och mer allm{\"a}n relevans, inte minst n{\"a}r det g{\"a}ller regleringen av vad som {\"a}r till{\aa}tet och otill{\aa}tet att g{\"o}ra p{\aa} marknaden. B{\aa}de fr{\aa}n statligt h{\aa}ll och fr{\aa}n de olika instituten p{\aa} marknaden betonar man risken f{\"o}r att f{\"o}rtroendet f{\"o}r v{\"a}rdepappersmarknaden minskar om vissa akt{\"o}rer beter sig ol{\"a}mpligt. Otill{\aa}ten insiderhandel {\"a}r i detta sammanhang en f{\"o}reteelse som f{\"o}rklarats vara s{\aa} allvarlig att den kriminaliserats, och insiderbrott kan leda till f{\"a}ngelse i upp till tv{\aa} {\aa}r. Ett insiderbrott best{\aa}r i att en person i strid mot insiderlagen utnyttjar ett informationsf{\"o}rspr{\aa}ng gentemot andra i sina aktieaff{\"a}rer; om man har kunskap om en viss h{\"a}ndelse som kommer att p{\aa}verka aktiekursen markant f{\aa}r man inte k{\"o}pa eller s{\"a}lja aktier innan h{\"a}ndelsen blivit allm{\"a}nt k{\"a}nd p{\aa} marknaden. Det {\"a}r Finansinspektionen som har f{\aa}tt i uppdrag att utreda misst{\"a}nkta insiderbrott, och l{\"a}mna {\"o}ver dem till Ekobrottsmyndighetens {\aa}klagare f{\"o}r vidare pr{\"o}vning. J{\"a}mf{\"o}rt med annan ekonomisk brottslighet {\"a}r det endast ett f{\aa}tal insider{\"a}renden som leder till f{\"a}llande dom, vilket ger upphov till fr{\aa}gor om samh{\"a}llets m{\"o}jligheter att uppt{\"a}cka, utreda och bestraffa otill{\aa}tna beteenden p{\aa} v{\"a}rdepappersmarknaden. I avhandlingen framg{\aa}r det hur inspektionens utredare uppm{\"a}rksammar oegentligheter, h{\"a}mtar in information, g{\"o}r bed{\"o}mningar och tar beslut, och p{\aa} s{\aa} s{\"a}tt ger insiderlagen ett liv bortom den skriva f{\"o}rbudsregeln. Av de 344 insider{\"a}renden som {\"o}ppnats vid Finansinspektionen mellan 1991 och 1999 {\"a}r det 27 stycken som g{\aa}tt vidare till {\aa}klagaren. I {\aa}tta fall har {\aa}tal v{\"a}ckts, och det har blivit f{\"a}llande dom i sex av dessa {\"a}renden. N{\"a}r man tittar n{\"a}rmare p{\aa} hur utredarna vid Finansinspektionen sorterar ut vissa fall, och l{\"a}gger ner utredningen i andra, visar det sig att det {\"a}r en m{\"a}ngd faktorer som spelar in, inte bara hur allvarligt en handling anses vara. I utredningsverksamheten visar sig bland annat skillnader i syns{\"a}tt och drivkrafter mellan marknadsplatserna, tillsynsmyndigheten och {\aa}klagaren. En stor del av insider{\"a}rendena h{\"a}rstammar fr{\aa}n {\"o}vervakningen som sker vid de olika marknadsplatserna, med Stockholmsb{\"o}rsen som i s{\"a}rklass st{\"o}rsta akt{\"o}r. Av de {\"a}renden som l{\"a}mnas {\"o}ver till {\aa}klagaren {\"a}r det dock fr{\"a}mst de {\"a}renden som inspektionens utredare sj{\"a}lva initierat som {\"a}r representerade. {\"A}renden l{\"a}ggs ofta ner med h{\"a}nvisning till att {\aa}klagaren har en mer restriktiv syn p{\aa} vad som {\"a}r till{\aa}tet och otill{\aa}tet, {\"a}ven om de ur utredarens perspektiv bygger p{\aa} handlingar som anses h{\"o}gst ol{\"a}mpliga. Med tanke p{\aa} att en mycket stor del av de svenska b{\"o}rsbolagen varit f{\"o}rem{\aa}l f{\"o}r insiderutredning, och att de misst{\"a}nkta personerna i st{\"o}rsta utstr{\"a}ckning har haft en direkt knytning till det aktuella bolaget, {\"a}r det rimligt att ifr{\aa}gas{\"a}tta synen p{\aa} insiderbrott som en onormal och marginell f{\"o}reteelse. Det verkar som om brister i informationshanteringen och i principerna f{\"o}r handel i det egna bolagets aktier {\"a}r en del av f{\"o}retagskulturen i m{\aa}nga fall, snarare {\"a}n brister i densamma. Ansvaret f{\"o}r regleringen av v{\"a}rdepappersmarknaden {\"a}r f{\"o}rdelat p{\aa} s{\aa}v{\"a}l privata som offentliga akt{\"o}rer, och utredningen av insiderbrott kan i detta sammanhang peka p{\aa} mer {\"o}vergripande problem att styra en i stora delar sj{\"a}lvreglerad marknad. F{\"o}r att regleringen ska fungera kr{\"a}vs att det finns en samst{\"a}mmighet mellan akt{\"o}rerna i synen p{\aa} vad som {\"a}r o{\"o}nskat och otill{\aa}tet beteende, men marknadsplatserna, Finansinspektionen och {\aa}klagaren har i stor utstr{\"a}ckning olika drivkrafter. I Finansinspektionens fall {\"a}r fr{\aa}gan om insiderbrott inb{\"a}ddad i en mer {\"o}vergripande problemformulering som g{\"a}ller informationshantering och aktiehandel bland marknadsakt{\"o}rerna i stort. Studien har gjorts inom ramen f{\"o}r forskningsprojektet ?Insiderbrott - kontrollmyndigheternas arbetss{\"a}tt och marknadens attityder? vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet har finansierats av Brottsf{\"o}rebyggande r{\aa}det (BR{\AA}).",
keywords = "Finansiering, securities market, Insider trading, market abuse, financial crime, penal investigation, financial supervision, white collar crime, case-processing, organization theory, new institutionalism, regulation, governance, Sociology, Financial science, Sociologi, Fiscal law, Skatter{\"a}tt",
author = "Erik Wesser",
note = "Defence details Date: 2001-12-08 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lund External reviewer(s) Name: Larsson, Paul Title: [unknown] Affiliation: National Police Directorate of Norway, Oslo ---",
year = "2001",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-114-9",
series = "Lund Dissertations in Sociology",
publisher = "Department of Sociology, Lund University",
school = "Sociologi",

}