Konkurrensrätt och parallellimport – Exportförbudsklausuler

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

En aspekt som kommit bort i diskussionen efter EG-domstolens dom i Silhouette-fallet var påståendet att Silhouette hade infört någon form av reexportförbud i sitt avtal med den bulgariske köparen. Silhouettes agent i Bulgarien hävdade att så var fallet, men de närmare omständigheterna kring försäljningen blev aldrig klarlagda. Frågan lyftes inte heller fram i den österrikiska domstolens begäran om tolkningsförklaring och berördes varken av generaladvokaten eller domstolen. Anta att bestämmelsen uttryckts i ett entydigt skriftligt avtal. Hade det haft någon inverkan på EG-domstolens uppfattning om hur parallellhandeln skulle bedömas? Hade ett sådant villkor respekterats eller skulle det ha ogiltigförklarats enligt EG-rätten?4
För att besvara frågorna kommer (re)exportförbudets ställning i avtal mellan olika medlemsstater (”gemenskapsinterna avtal”) att behandlas. Därefter presenteras den tämligen sparsamma praxis, som behandlar (re)exportförbud i avtal som avser avsättning i tredje land (”gemenskapsexterna avtal”) och främst EG-domstolens dom i Javico. Dessutom kommer den amerikanska inställningen till motsvarande frågor att summeras. Uppsatsen utmynnar i ett svar på de hypotetiska frågorna och några reflexioner inför den fortsatta hanteringen av problematiken kring parallellhandel.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • parallellhandel, konkurrens, fria varurörelser, reexportförbud, civilrätt, private law
Original languageSwedish
Pages (from-to)260
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number2
Publication statusPublished - 2000
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available