Lärares digitala arbetsmiljö vid Lunds universitet: Slutrapport för LärDA projektet 2019/2020

Research output: Book/ReportReport

Abstract


Studien fokuserar på sociala- och organisatoriska aspekter av den digitala arbetsmiljön och har
genomförts av en pedagog och en datavetare i samverkan. Införandet av Canvas som lärplattform har
använts för att studera implementeringen av ett nytt system som en del av lärares arbetsmiljö.
Med material från intervjuer och observationer ges en beskrivning av hur universitetslärararbetet
underlättats och försvårats av den nya tekniken. Exempelvis är det lättare att snabbt nå sina studenter
och förmedla material. Trots detta är det svårare för lärarna att hinna med sitt arbete eftersom
arbetsuppgifterna har blivit fler och gamla arbetsuppgifter tar längre tid. En del lärare upplever att
arbetsdagarna blivit mer splittrade med många avbrott och växlingar mellan helt olika arbetsuppgifter
som delvis möjliggjorts av digitaliseringen. De undersökta lärarna använder i snitt 13 administrativa
system och utöver detta exempelvis vetenskapliga verktyg och program i Officepaketet.
Institutionsledningarna är mer eller mindre aktiva i att driva frågor om arbetsdelning i relation till nya
eller förändrade i digitala system. Det leder till att frågor om vem som ska göra vad och vad som ska
prioriteras hanteras olika. Universitetet ökar graden av standardisering av systemen samtidigt som
verksamheterna skiljer sig åt och har olika behov. Det skapar friktioner mellan å ena sidan lärares
behov av stöd för att kunna göra ett bra jobb och det stöd organisationen faktiskt erbjuder. Att göra
ett bra jobb som universitetslärare är för lärarna inte det samma som att göra ett bra jobb i de
administrativa systemen.
Utifrån denna studie är universitetslärares arbete något som i hög grad genomförs via digital teknik
och olika digitala verktyg. Det gör också lärare utsatta när tekniken krånglar eller system är
dysfunktionella. Behovet av nära och snabb support är stort. Studien pekar ut ett antal utmaningar för
institutioner, fakultet och central administration när det gäller arbetet med digitalisering och det
systematiska arbetsmiljöarbetet och avslutas med nio rekommendationer till förändringar av
universitetets digitala arbetsmiljö, i bred mening.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
Number of pages31
Publication statusPublished - 2020 Sep
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available