Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{38531b831ed840b4b70686bcedef7f51,
title = "Om regelkonkurrens inom inkomstskatter{\"a}tten. Med s{\"a}rskild inriktning p{\aa} f{\"o}rh{\aa}llandet mellan olika grunder f{\"o}r beskattning av dolda vinst{\"o}verf{\"o}ringar till utlandet.",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Bland kommunalskattelagens (KL) allm{\"a}nna best{\"a}mmelser finns vissa regler som motverkar {\"o}verf{\"o}ringar av obeskattade vinstmedel mellan f{\"o}retag. Om ett f{\"o}retag s{\"a}ljer en tillg{\aa}ng eller tj{\"a}nst f{\"o}r ett pris understigande marknadsv{\"a}rdet kan uttagsbeskattning ske. Om ett f{\"o}retag i st{\"a}llet k{\"o}per en tillg{\aa}ng eller tj{\"a}nst f{\"o}r ett pris {\"o}verstigande marknadsv{\"a}rdet {\"a}r det m{\"o}jligt att v{\"a}gra avdrag f{\"o}r denna {"}f{\"o}rdyring{"}. Vid inkomst{\"o}verf{\"o}ringar till utlandet blir bilden mer komplicerad. D{\aa} aktualiseras n{\"a}mligen ocks{\aa} den s.k. korrigeringsregeln i KL 43 § 1 mom. I de flesta dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ing{\aa}tt finns dessutom en internpriss{\"a}ttningsregel intagen, som till sin utformning p{\aa}minner om korrigeringsregeln. Det finns allts{\aa} flera olika best{\"a}mmelser som reglerar hur beskattning skall ske, n{\"a}r ett svenskt f{\"o}retag {\"o}verf{\"o}r inkomster till utlandet. Avhandlingen tar framf{\"o}r allt sikte p{\aa} f{\"o}rh{\aa}llandet mellan dessa beskattningsgrunder. Det prim{\"a}ra syftet {\"a}r att klarg{\"o}ra om de ifr{\aa}gavarande reglerna konkurrerar med varandra och att unders{\"o}ka vilken best{\"a}mmelse man i s{\aa} fall b{\"o}r v{\"a}lja att till{\"a}mpa. Avhandlingen har ocks{\aa} ett mer {\"o}vergripande syfte, n{\"a}mligen att ta fram en generell metod f{\"o}r att hantera regelkonkurrensproblem vid den praktiska r{\"a}ttstill{\"a}mpningen p{\aa} inkomstskatter{\"a}ttens omr{\aa}de.",
keywords = "interpretation, international taxation, transfer pricing, fiscal law, concealed profit transfer, conflict of rules, skatter{\"a}tt, finansr{\"a}tt",
author = "Stefan Ald{\'e}n",
note = "Defence details Date: 1998-02-07 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lundag{\aa}rd, Lund External reviewer(s) Name: Melz, Peter Title: Professor Affiliation: Stockholm ---",
year = "1998",
language = "svenska",
isbn = "91-648-0147-0",
publisher = "Department of Law, Lund University",
school = "Juridiska institutionen",

}