Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{df5b8122db684c6ab0e5f41f42b1ce20,
title = "Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Kunskapsarbete framst{\"a}lls ofta som n{\aa}got som pr{\"a}glas av dolskhet eller oklarhet: produkten som s{\"a}ljs {\"a}r oklar, resultatet {\"a}r oklart och {\"a}ven sj{\"a}lva arbetsprocesserna framst{\"a}lls ofta som oklara. Detta p{\aa}verkar i sin tur den styrning som man kan f{\"o}rv{\"a}nta sig i kunskapsintensiv verksamhet: en styrning som ofta handlar om personalen mer {\"a}n om arbetet. I denna studie problematiseras och diskuteras arbetets organisering i en kunskapsintensiv verksamhet genom att sj{\"a}lva arbetets roll lyfts fram, en ansats som i sammanhanget {\"a}r mindre vanlig. Avhandlingens empiriska grund {\"a}r skattekonsulters arbete p{\aa} en stor revisionsbyr{\aa}. Arbetet framst{\aa}r i olika dager beroende p{\aa} om man ser till hur de nyblivna skattekonsulterna framst{\"a}ller det eller om man ser till de mer seniora konsulternas bild. I den tidigare bilden framh{\aa}lls arbetets probleml{\"o}sande karakt{\"a}r medan den senare snarare handlar om att konstruera problem. Distinktionen handlar bl a om att juniora medarbetare utest{\"a}ngs fr{\aa}n klientrelationer och arbetet i dem, medan den juridiska probleml{\"o}sningen delegeras till dem. Samtidigt som detta leder till att det finns tv{\aa} sinsemellan olika bilder av vad arbetet handlar om s{\aa} finns det en dimension som binder dem samman: timdebitering. Den utg{\"o}r ett s{\"a}tt att v{\"a}rdera det arbete som utf{\"o}rs i termer av hur m{\aa}nga timmar som man kan debitera klienten, men det blir ocks{\aa} ett s{\"a}tt att inom organisationen skapa en bild av vad som {\"a}r relevant arbete. Utifr{\aa}n de empiriska observationerna kring probleml{\"o}sning, problemkonstruktion och timdebitering diskuteras kunskapsarbetets organisering i mer allm{\"a}nna termer. Arbetet pr{\"a}glas av att man skapar en arbetsdelning mellan juniora och seniora, vilket skapar l{\"o}nsamhet samtidigt som den genererar en bild av individuell progression. Genom att n{\"a}rmare belysa arbetets organisering kan ocks{\aa} id{\'e}n om kunskapsarbetets oklarhet i sig diskuteras. I st{\"a}llet f{\"o}r att ta en s{\aa}dan oklarhet som en utg{\aa}ngspunkt f{\"o}r resonemang kring kunskapsintensiva f{\"o}retag s{\aa} visar studien hur det {"}kunskapsintensiva{"} kan ses som en effekt av hur oklarheter och klarheter kring arbetet allokeras i relationer till klienter och personal.",
keywords = "Organisationsteori, Organizational science, Samh{\"a}llsvetenskaper, Social sciences, Tax consultancy, Professional service firms, Knowledge intensive firms, Division of labour, Knowledge work, Ambiguity, Management of enterprises, F{\"o}retagsledning, management",
author = "Johan Alvehus",
note = "Defence details Date: 2006-03-24 Time: 13:00 Place: Crafoordsalen Holger Crafoords Ekonomicentrum Tycho Brahes v{\"a}g 1 Lund External reviewer(s) Name: J{\"o}nsson, Sten Title: Professor Affiliation: Gothenburg Research institute ---",
year = "2006",
language = "svenska",
isbn = "91-85113-09-3",
publisher = "Lund Business Press",
school = "F{\"o}retagsekonomiska institutionen",

}