Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{ae92ccd8b8274c108675e22d56d5e3e1,
title = "Perspektiv i sjuksk{\"o}terskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksk{\"o}terskans yrke f{\"o}r{\"a}ndras under tre {\aa}r av utbildning",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Forskningsfr{\aa}gan i studien {\"a}r: {"}Hur uppfattar sjuksk{\"o}terskestuderande sitt blivande yrke som sjuksk{\"o}terska under sin tre{\aa}riga utbildning, och hur f{\"o}r{\"a}ndras denna uppfattning under utbildningens g{\aa}ng.{"} Studien {\"a}r longitudinell och best{\aa}r av kvalitativa intervjuer med arton studenter fr{\aa}n samma klass, vid fyra tillf{\"a}llen under deras utbildning till sjuksk{\"o}terska. Datainsamlingen startade v{\aa}ren 1992, d{\aa} studenterna antogs till utbildningen och avslutades v{\aa}ren 1995 d{\aa} utbildningen avslutades. Avhandlingens forskningsansats {\"a}r fenomenografisk och metoden som anv{\"a}nds {\"a}r kontextuell analys. Resultatet beskrivs i form av fyra delstudier d{\"a}r studenternas uppfattning av sjuksk{\"o}terskans yrke presenteras som kategorier. Dessa olika kategorier kan sammanf{\"o}ras till tv{\aa} huvudkategorier, vilka visar p{\aa} en {"}instrumentell uppfattning{"} och en {"}relationell uppfattning{"} av sjuksk{\"o}terskans yrke. Den {"}instrumentella uppfattningen{"} {\"a}r knuten till ett medicinskt perspektiv p{\aa} sjuksk{\"o}terskeyrket, vilket {\"o}verensst{\"a}mmer med hur dagens sjukv{\aa}rd {\"a}r organiserad, medan den {"}relationella uppfattningen{"} {\"a}r knuten till ett samh{\"a}lls- och beteendevetenskapligt perspektiv, vilket {\"o}verensst{\"a}mmer med den inriktning som utbildningsdokumenten f{\"o}reskriver. Samtliga studenter uppfattar emellertid patienten som central och relaterar oavsett vilken kategori av uppfattning de f{\"o}retr{\"a}der, sjuksk{\"o}terskans handlingar till patientens v{\"a}lbefinnande. Det finns inget m{\"o}nster i studenternas utveckling och byte av perspektiv under utbildningens g{\aa}ng, men det {\"a}r fr{\"a}mst de manliga studenterna (5/6) som f{\"o}retr{\"a}der en relationell uppfattning, medan kvinnorna (8/10) f{\"o}retr{\"a}der en instrumentell uppfattning. Resultatet visar att sjuksk{\"o}terskeutbildningen inte leder till en enhetlig uppfattning av sjuksk{\"o}terskans yrke eftersom studenterna beroende p{\aa} f{\"o}rf{\"o}rst{\aa}else och perspektiv uppfattar i yrket ing{\aa}ende aspekter p{\aa} kvalitativt skilda s{\"a}tt.",
keywords = "Student nurse, learning, nursing care, perspective, change, Sociologi, Sociology, conception",
author = "Karin Linder",
note = "Defence details Date: 1999-05-20 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Lund university External reviewer(s) Name: Pilhammar Andersson, Ewa Title: Docent Affiliation: Gothenburg university --- The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Education (012013003), Division of Nursing (Closed 2012) (013065000)",
year = "1999",
language = "svenska",
isbn = "91-7966-569-1",
series = "Lund studies in education",
publisher = "Lund University Press",
school = "Pedagogik",

}