Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Bibtex

@phdthesis{2724198a285f4c4981e123cc6224f130,
title = "Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance",
abstract = "Frakturer {\"a}r ett stort och dessutom {\"o}kande samh{\"a}llsproblem. Genom att st{\"a}rka skelettet och muskulaturen kan risken f{\"o}r frakturer minskas. H{\"o}g fysisk aktivitet {\"a}r associerad med h{\"o}g benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och l{\aa}g risk att drabbas av frakturer. Fysisk aktivitet skulle d{\"a}rf{\"o}r kunna vara en m{\"o}jlig strategi f{\"o}r att minska antalet frakturer i samh{\"a}llet. Tidigare forskning har visat att den b{\"a}sta perioden i livet att p{\aa}verka sitt skelett genom fysisk aktivitet {\"a}r pre- och peri-pubertalt. Tidigare studier {\"a}r dock korta, innefattar sm{\aa} kohorter och baseras fr{\"a}mst p{\aa} inklusion av frivilliga idrottsintresserade barn. Detta g{\"o}r det sv{\aa}rt att uttala sig om eventuella l{\aa}ngtidseffekter samt populationsbaserade effekter, b{\aa}da viktiga sett ur ett samh{\"a}llsperspektiv. Skall fysisk aktivitet kunna anv{\"a}ndas s{\aa} effektivt som m{\"o}jligt som frakturprofylax b{\"o}r den inkludera s{\aa} m{\aa}nga barn som m{\"o}jligt, helst alla i befolkningen, och ge effekter {\"a}ven vid en tr{\"a}ningsniv{\aa} som alla barn klarar av att genomf{\"o}ra. Det finns ut{\"o}ver detta {\"a}ven studier som antyder att {\"o}kad fysisk aktivitet {\"a}r associerad med f{\"o}rb{\"a}ttrade kognitiva funktioner, s{\aa}som minne och inl{\"a}rning. D{\"a}rigenom skulle {\"a}ven akademiska skolresultat kunna p{\aa}verkas. Detta {\"a}r av stort intresse eftersom skolresultaten i svensk grundskola, enligt den {\aa}terkommande PISA-rapporten, de senaste decennierna f{\"o}rs{\"a}mrats. Detta g{\"a}ller b{\aa}de betyg och andel barn som blir beh{\"o}riga till gymnasial utbildning. {\"O}kad skolidrott skulle s{\aa}ledes kunna vara ett s{\"a}tt att v{\"a}nda denna trend. Mot denna bakgrund startades Bunkefloprojektet (p{\aa} engelska f{\"o}rkortad till POP-study), en populationsbaserad prospektiv kontrollerad interventionsstudie som innefattar barn fr{\aa}n fyra grundskolor i sydv{\"a}stra Malm{\"o}. En av skolorna ut{\"o}kade {\"a}mnet idrott och h{\"a}lsa fr{\aa}n 60 min/vecka till 200 min/vecka (40 min/skoldag). Denna skola fungerade som interventionsskola. Resterande tre skolor fortsatte med 60 min/vecka idrottsundervisning (svensk standard) och fungerade d{\aa} som kontrollskolor. Vi inkluderade alla 3 534 barn (6–9 {\aa}r gamla) som b{\"o}rjade {\aa}rskurs 1 i n{\aa}gon av dessa skolor {\aa}r 1998 till 2012 och f{\"o}ljde dem i 7 {\aa}r avseende frakturer. De 264 barn som b{\"o}rjade {\aa}r 1998 till 2000 erbj{\"o}ds vara med i en ut{\"o}kad del av studien d{\"a}r vi f{\"o}ljde utveckling av skelett, muskelstyrka och livsstilsfaktorer genom {\aa}rliga m{\"a}tningar. F{\"o}r att utv{\"a}rdera akademiska skolresultat inkluderades alla individer som slutat {\aa}rskurs 9 {\aa}r 2003 till 2012 i interventionsskolan. Vi anv{\"a}nde {\"a}ven Skolverkets statistikdatabas (Siris) f{\"o}r att inkludera alla individer som slutat {\aa}rskurs 9 {\aa}r 2003 till 2012 i hela Sverige som akademisk kontrollgrupp. P{\aa} detta s{\"a}tt kunde vi j{\"a}mf{\"o}ra skolresultaten mellan och inom skolorna f{\"o}re interventionen (skolslut 2003 till 2006) och efter interventionens inf{\"o}rande (skolslut 2007 till 2012).Barnen i interventionsskolan hade j{\"a}mf{\"o}rt med barnen i kontrollskolorna {\"o}kad frakturrisk under det f{\"o}rsta {\aa}ret efter p{\aa}b{\"o}rjad intervention, varefter den relativa frakturrisken sj{\"o}nk f{\"o}r varje {\aa}r som interventionen p{\aa}gick. Vi s{\aa}g {\"a}ven att flickorna i interventionsgruppen hade f{\"o}rb{\"a}ttrad utveckling av skelettet, i form av {\"o}kad benmassa och f{\"o}r{\"a}ndrad struktur j{\"a}mf{\"o}rt med kontrollgruppen. N{\aa}gon s{\aa}dan effekt kunde inte registreras bland pojkarna. B{\aa}de flickor och pojkar i interventionsgruppen hade f{\"o}rb{\"a}ttrad utveckling av muskelstyrkan j{\"a}mf{\"o}rt med kontrollgruppen. Pojkarna med extra skolidrott f{\"o}rb{\"a}ttrade sina slutbetyg i nionde klass samt i denna grupp minskade {\"a}ven andelen individer som inte klarade beh{\"o}righetskraven till gymnasial utbildning. Hos flickorna kunde inga akademiska gynnsamma effekter registreras bland dem med daglig fysisk aktivitet under grundskole{\aa}ren.{\"O}kad skolidrott f{\"o}refaller s{\aa}ledes vara en strategi som kan minska den relativa risken f{\"o}r fraktur, f{\"o}rb{\"a}ttra utvecklingen av skelett och muskelstyrka samt {\"o}ka de akademiska skolprestationerna. Det finns st{\"o}d fr{\aa}n andra studier att en s{\aa}dan utveckling i ungdomen kan leda till starkare skelett och b{\"a}ttre muskulatur och d{\"a}rigenom f{\"a}rre frakturer {\"a}ven i vuxenlivet och {\aa}lderdomen. Detta g{\"o}r att vi nu har starkt vetenskapligt underlag att rekommendera daglig idrott i grundskolan f{\"o}r alla barn.",
keywords = "fysisk aktivitet, barn",
author = "Jesper Fritz",
note = "Defence details Date: 2017-01-13 Time: 09:00 Place: Aulan, Clinical Research Centre, Jan Waldenstr{\"o}ms gata 35, Sk{\aa}nes Universitetssjukhus i Malm{\"o}. External reviewer(s) Name: B{\"o}rjesson, Mats Title: professor Affiliation: Sahlgrenska Akademin, G{\"o}teborg --- ISSN: 1652-8220 Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:3",
year = "2017",
language = "English",
isbn = "978-91-7619-384-6",
publisher = "Lund University: Faculty of Medicine",
school = "Orthopedics - Clinical and Molecular Osteoporosis Research",

}