Preliminära resultat och analys av del 1 av enkätundersökningen ”Coronas påverkan på arbete och resor”

Research output: Working paper

Abstract

Här redovisas resultat och analyser från en webbaserad enkätundersökning som i april 2020 genomförts i fem statliga myndigheter: Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, DIGG Myndigheten för digital förvaltning och Trafikverket. Undersökningen är en första del i forskningsstudien; en uppföljande, andra enkät är planerad att skickas ut när restriktionerna på arbetsplatserna har lättats eller helt återkallats, samt kompletteras med intervjuer. Studien genomförs av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds Universitet, med forskningsmedel från K2.
Enkäten gick ut till slumpvis utvalda medarbetare, företrädelsevis på kontor i större städer då effekten på kollektivtrafiken var en prioriterad frågeställning i undersökningen. Myndigheterna ombesörjde själva utskicket till de anställda, och på så sätt har forskarna ingen kännedom om vem som ombetts svara på enkäten. I tre av myndigheterna (Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket) gick enkäten ut till 200 anställda, i Trafikverket 360 och i DIGG 60 anställda (samtliga). Totalt inkom 719 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 70 %.
I enkätstudien ställdes frågor inom fyra områden: 1) Bakgrundsfrågor 2) resor till och från arbetet/arbetsresor, 3) tjänsteresor och digitala möten, samt 4) distansarbete. Följande redovisning av enkätresultaten är indelad enligt dessa fem områden, samt en sammanfattande analys/reflektion.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Transport Systems and Logistics
  • Work Sciences
Original languageSwedish
PublisherInternational Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University
Pages1-6
Number of pages6
Publication statusPublished - 2020 Aug 24
Publication categoryResearch

Publication series

NameIIIEE Working Papers
PublisherIIIEE

Total downloads

No data available