Recognition of dementia with Lewy bodies. Prevalence of core signs, medical treatments and survival in Swedish nursing homes and short-term homes.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Abstract

Abstract
Dementia with Lewy bodies (DLB) is an underdiagnosed neurocognitive disorder that
includes several complex neurological and psychological signs, which are challenging to
clinical diagnostics. The recognition of this neurocognitive disorder should be
improved because people with DLB exhibit a good treatment response to anti-dementia
medications but experience severe adverse events if treated with anti-psychotic
medicine.
The main aim of this thesis was to investigate the prevalence of DLB core signs and
medical treatments among older adults living in nursing homes (NHs) and short-term
NHs in an entire Swedish city. A second aim was to compare the survival between
residents of NHs with 0–1 and 2–4 DLB core signs.
Design: For all papers, I applied a specially designed form covering all four core DLB
signs. This form was administered to residents of 40 NHs (N=650, mean age 86 years,
75% women) in 2012–2013 and to residents of three short-term NHs (N=141, mean
age 83 years, 63% women) in 2018. The registered nurse at each NH/short-term NH
completed the form and collected the study data, including medication lists. For Paper
IV, data were obtained from short-term NHs, and the participating residents (N=112)
were given a medical examination by physicians.
Results: In Paper I, we found a prevalence of 2–4 DLB core signs in 16–20% of all
610 NH residents. In Paper II, analysis of the rates of treatment with psychotropics
showed use of anti-psychotics by 23% of residents, hypnotics/sedatives by 41% and
anti-dementia medications by 33% of the entire study population. Use of antipsychotics
increased from 25% to 43% in residents with an increasing number of DLB
core signs. In Paper III, the mean survival differed between residents according to the
number of DLB signs; those with 0–1 DLB signs lived 8 months longer than those
with 2–4 DLB signs. In Paper IV, we found a prevalence of 2–4 DLB core signs in
32% of all short-term NH residents.
Conclusion: In both NHs and short-term NHs, 16–32% of residents had 2–4 DLB
core signs. These “high-risk DLB residents” also received unfavourable medical
treatment, as shown by the high use of anti-psychotic medicine and shorter survival
compared with residents with 0–1 DLB core signs.Populärvetenskaplig sammanfattning
Enligt statistiska prognoser beräknas Sveriges och världens population av äldre öka
kraftigt de nästkommande åren. Kognitiva sjukdomar (demens) är åldersrelaterade och
2015 estimerades prevalensen i världen till 47 miljoner människor.
I Sverige idag finns det 160000 människor med en demensdiagnos, med en årlig ökning
med 25000 nya insjuknande. Demens, ett paraplybegrepp med flera olika sjukdomar,
består av den vanligaste Alzheimers sjukdom följd av andra subtyper såsom vaskulär
demens och Lewy body demens (LBD). I denna avhandling har vi fokuserat på LBD
vars diagnoskriterier först sammanställdes i början av 90-talet. Lewy body demens är
inte enkel att diagnostisera, med bl.a. tecken på varierande parkinsonliknande
rörelsebesvär, minnesbesvär, synhallucinationer med insikt och störd drömsömn.
Dagens forskning och nationell statistik indikerar att det finns en underdiagnostik av
LBD. Statistik från Sveriges nationella demensregisters årsrapport från 2017 presenterar
endast en prevalens på 4-6% av LBD och under 2012 fanns det inga studier på
prevalensen av LBD på äldreboende.
Målet med denna avhandling var att undersöka prevalensen av LBD på demensboende
i Malmö stad. Efter datainsamling under 2012-13 (40 olika boende, 650 vårdtagare)
visade resultaten från första studien att mellan 16 och 20% av vårdtagarna var högrisk
individer för en odiagnostiserad LBD.
En av de kliniska utmaningarna för dagens sjukvård är att minska användningen av
olämpliga läkemedel hos äldre som t ex. psykofarmaka som sömnmedicin,
ångestdämpande läkemedel och neuroleptika preparat. Hos individer med LBD är det
extra viktigt att anpassa olika läkemedelstrategier där neuroleptika är strikt förbjuden
p.g.a. den starka biverkningsprofilen och förhöjda risken för död, samtidigt som just
neuroleptika används ofta vid bl.a. synhallucinationer.
Resultat från den andra studien visade att neuroleptikaanvändning var högst hos
högrisk individer för LBD. I den tredje studien, sex år efter datainsamlingen, kunde
överlevnadsdata analyseras. Denna visade på signifikant förkortad överlevnad, 8
månader, hos högriskindivider för LBD. Detta i en population av äldre med redan
förväntat kortare livstid.
I fjärde studien analyserades ny data, insamlad under 2018, från tre stora
korttidsboenden i Malmö stad, med 141 vårdtagare där sjuksköterskor och läkare
gjorde kliniska bedömningar av samtliga. Resultat visade en prevalens på 32% av
högrisk individer för LBD.
Slutsatsen med denna avhandling blir att LBD sannolikt även är underdiagnostiserad
på både demens- och korttidsboenden. Dessutom, att möjligheten till rätt diagnos
förbättrades genom nära samarbete emellan olika yrkesgrupper. Teamwork, kring de
17
olika LBD kärnsymptomen, mellan sjuksköterskor och läkare kan öka chansen att hitta
odiagnostiserade LBD individer.
Dagens kliniska forskare inom demens och LBD, socialstyrelsens nationella riktlinjer
och läkemedelsverket, är alla överens om att individanpassad behandling bör användas
i större utsträckning för att förbättra dagens omvårdnad. Genom att identifiera
högriskindivider för LBD blir det lättare att anpassa behandlingen av våra äldre genom
bl.a. minskning av olämpliga läkemedel såsom neuroleptika.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Medical and Health Sciences

Keywords

  • DEMENTIA, Dementia care, Lewy Body Disease, Geriatric Medicine, Neurocognitive disorders, Antipsychotic Agents/therapeutic use, Survival, Prevalence of symptoms
Original languageEnglish
QualificationDoctor
Awarding Institution
Supervisors/Assistant supervisor
Award date2019 Oct 11
Place of PublicationLund
Publisher
  • Lund University, Faculty of Medicine
Print ISBNs978-91-7619-835-3
Publication statusPublished - 2019 Sep 3
Publication categoryResearch

Bibliographic note

Defence details Date: 2019-10-11 Time: 13:00 Place: Jubileumsaulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö External reviewer(s) Name: Selbaek, Geir Title: professor Affiliation: Oslo University

Total downloads

No data available

Related research output

View all (3)