Res judicata i EG –domstolens rättspraxis: en avvägning mellan rättssäkerhet och lagenlighet

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Ny rättspraxis från EG-domstolen i fallen Köbler och Kühne & Heitz har visat att domstolen är beredd att etablera rättsprinciper som kommer göra det möjligt att på ett effektivt sätt hantera missbruket av acte clair-doktrinen. I det förstnämnda fallet, etablerade domstolen en möjlighet att utkräva skadeståndsansvar av medlemsstaten i det fall den nationella sista instansrätten (in casu den högsta förvaltningsdomstolen), med hjälp av acte clair-doktrinen, begår ett uppenbart brott mot gemenskapsrätten.2 I det senare fallet, konstaterade domstolen att ett förvaltningsorgan är förpliktigat, i enlighet med samarbetsprincipen i art. 10 EG, att ompröva ett beslut för att beakta den tolkning av en relevant gemenskapsrättslig bestämmelse som domstolen gjort under tiden. Det är slående att EG-domstolens domare i dessa två fall gett uttryck för samma logiska grund, nämligen strävan efter en jämvikt mellan rättsäkerhet och lagenlighet. Det är värt att notera att dessa viktiga EG-domstolsbeslut berört principen om res judicata både vad gäller statens skadeståndsansvar och omprövning av beslut. Det är emellertid fortfarande tvetydigt vilket omfång res judicata har, eftersom rättspraxis befinner sig i statu nacendi och således förefaller vara särskilt komplex. Det är allmänt känt att EG-domstolen förstärker och/eller tydliggör
en nyetablerad princip genom efterföljande rättspraxis. De fall och förslag till avgöranden från 2006 och 2007, t.ex. TDM, EDF Man Sugar, Kapferer, i-21 och Arcor, Lucchini och Kempter som kan sprida ljus över de principe besluten från 2003 (Köbler) och 2004 (Kühne & Heitz), bör därför analyseras djupgående. Finns här något nytt under solen? Eller bekräftar dessa senare fall endast tidigare rättspraxis? Syftet med denna artikel är att fastställa omfånget av res judicata i ljuset av EG-domstolens senare rättspraxis. För detta ändamål kan två huvudlinjer av fall urskiljas, nämligen fall rörande medlemsstatens skadeståndsansvar och fall rörande ändring av slutgiltiga beslut. Denna rättspraxis är intrikat sammanvävd och måste därför läsas ihop. Vidare har Köbler-doktrinen ansetts vara underordnad den rättspraxis som går på Kühne & Heitz-linje. Om detta förhållande stämmer kan mycket av den kritik som framförts mot Köblerdoktrinen te sig mindre slagkraftig. Först och främst är det nödvändigt att ge en definition av res judicata (1). Vi kommer att undersöka detta koncept i relation till principen om rättssäkerhet (1.1) för att sedan analysera det i ljuset av gemenskapsrättslig lagenlighet (1.2). För det andra fokuserar artikeln på den rad av fall som rör res judicata och medlemstaternas skadeståndsansvar (2). Denna del kommer att titta på de fall som rör principens utveckling (2.1) och sedan dess bekräftande (2.2). För det tredje har vi utvärderat omfånget av res judicata i samband med den rättspraxis som har att göra med ändring av slutgiltiga beslut (3). För detta ändamål, kommer två områden att bli undersökta, å ena sidan, ändring av slutgiltiga förvaltningsbeslut (3.1), å andra sidan, ändring av slutgiltiga domstolsavgöranden (3.2).

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • EU-rätt, rättssäkerhet, EU law
Original languageSwedish
Pages (from-to)535-567
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number3
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available