Revision hip arthroplasty using impacted allograft bone and cement. Studies on prosthetic stability and outcome.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Bibtex

@phdthesis{c1f5e398380648f28bdde3fad7ff1e5e,
title = "Revision hip arthroplasty using impacted allograft bone and cement. Studies on prosthetic stability and outcome.",
abstract = "F{\"o}r 50 {\aa}r sedan b{\"o}rjade man operera utslitna h{\"o}ftleder och anv{\"a}nda konstgjordaledytor som ers{\"a}ttning. Antalet operationer har l{\aa}ngsamt {\"o}kat och operationen {\"a}r nu en av de vanligaste i Sverige. En ny h{\"o}ftled leder oftast till total sm{\"a}rtfrihetoch {\"o}kad r{\"o}relsef{\"o}rm{\aa}ga under l{\aa}ng tid men ibland kan de insatta delarna lossna. Omoperationer p{\aa} grund av proteslossning {\"o}kar i antal och f{\"o}r n{\"a}rvarande utg{\"o}r omoperationerna cirka 10 {\%} av alla h{\"o}ftledsoperationer. Dessa {\"a}r ofta betydligt mer komplicerade {\"a}n f{\"o}rstag{\aa}ngsoperationer. Benb{\"a}dden som protesen skulle suttit fast i skadas ofta n{\"a}r protesen lossnar, och detta leder i sin tur till att det {\"a}r sv{\aa}rare att f{\aa} den nya protesen att sitta fast.En metod f{\"o}r att {\aa}terskapa en ny benb{\"a}dd {\"a}r att med t{\"a}t packning av malt ben{\aa}terskapa benet i vilket proteskomponenterna ska f{\"a}sta. Detta ben kommer fr{\aa}n l{\aa}rbenshuvuden som andra patienter donerat i samband med sina prim{\"a}ra h{\"o}ftprotesoperationer. Metoden med benpackning introducerades p{\aa} 1980-talet och har i m{\aa}nga studier visat sig fungera tillfredst{\"a}llande under l{\aa}ng tid. Nytt ben {\aa}terskapas och proteserna verkar ha n{\"a}stan lika stora chanser att lyckas livsl{\aa}ngt som en f{\"o}rstag{\aa}ngsoperation. Man har dock kunnat konstatera att h{\"o}ftproteserna efter operationen ofta sjunker ned i l{\aa}rbenet, mer {\"a}n vid en f{\"o}rstag{\aa}ngsoperation. Vad man inte vet {\"a}r dock om proteserna d{\"a}rf{\"o}r har {\"o}kad risk f{\"o}r ny lossning eller {\"o}verhuvudtaget kommer att ge besv{\"a}r. F{\"o}r att ta reda p{\aa} detta f{\"o}ljde vi 17 patienter hos vilka l{\aa}rbensdelen hade omopererats med benpackningstekniken. F{\"o}r att med stor precision och k{\"a}nslighet kunna f{\"o}lja hur v{\"a}l protesen {\"a}r f{\"o}rankrad i benet anv{\"a}nde vi oss av en r{\"o}ntgenteknik (RSA), som kan registrera r{\"o}relser ned till 0,2 mm. Vi kunde d{\aa} se att de fortsatte att l{\aa}ngsamt sjunka ned i l{\aa}rbenet under de 9 {\aa}r som patienterna f{\"o}ljdes men ingenpatient hade s{\aa}dana besv{\"a}r av detta att de beh{\"o}vde opereras om under denna tid.En begr{\"a}nsning med att anv{\"a}nda ben fr{\aa}n andra patienter {\"a}r dels att tillg{\aa}ngen{\"a}r begr{\"a}nsad men ocks{\aa} den risk f{\"o}r {\"o}verf{\"o}ring av sjukdomar som finns och som kr{\"a}ver omfattande kontroller av det ben som skall transplanteras. Under en l{\"a}ngre tid har man f{\"o}rs{\"o}kt att hitta konstgjorda material som kan ers{\"a}tta det malda benet. Vi pr{\"o}var i avhandlingen ett s{\aa}dant som best{\aa}r av calciumsulfat och hydroxyapatit och som f{\aa}tt namnet ”Cerament”. I en f{\"o}rs{\"o}ksmodell p{\aa} kanin kunde vi i studie II visa att dragh{\aa}llfastheten, det vill s{\"a}ga vidh{\"a}ftningen, {\"o}kade n{\"a}r ett konstgjort beners{\"a}ttningsmaterial anv{\"a}ndes.Man har l{\"a}nge diskuterat m{\"o}jligheten att p{\aa}verka den mekaniska stabiliteten avdet ben som anv{\"a}ndes vid benpackning. Detta {\"a}r s{\"a}rskilt viktigt n{\"a}r man opererar om ledsk{\aa}lar som lossnat fr{\aa}n b{\"a}ckenet d{\aa} resultaten av dessa {\"a}r n{\aa}got s{\"a}mre {\"a}n n{\"a}r metoden anv{\"a}nds vid omoperation av l{\aa}rbensdelen. Clodronate {\"a}r ett l{\"a}kemedel som minskar resorption av bentransplantatet. I studie III kunde man iaktta att ledsk{\aa}len r{\"o}rde sig mindre efter operationen. Den {\"o}kade mekaniska stabiliteten kan leda till f{\"o}rb{\"a}ttrat l{\aa}ngtidsresultat.F{\"o}r att kunna bed{\"o}ma hur patienterna upplever resultatet efter olika h{\"o}ftoperationer har en rad olika fr{\aa}geformul{\"a}r med ett antal olika fr{\aa}gor konstruerats. Vi evaluerade ett flertal s{\aa}dana fr{\aa}geformul{\"a}r men ett mycket enkelt, VAS (Visual Analog Scale), visade sig lika bra som mer komplicerade formul{\"a}r. Kliniskt betyder detta att det i framtida studier blir enklare att j{\"a}mf{\"o}ra olika operationsmetoder.Sammanfattningsvis visar avhandlingsarbetet att (i) en mindre sjunkning av proteskomponenterna i bentransplantatet inte {\"a}ventyrar det goda kliniska resultatet, (ii) vidh{\"a}ftningen av protes mot ben i kaninmodell kan {\"o}ka med syntetiskt bensubstitut, (iii), l{\"a}kemedlet clondronate blandat i transplantatet minskar sjunkningen av ledsk{\aa}len in i b{\"a}ckenet och (iiii) att en enkel metod, Visual Analog Scale, klarar att gradera det patientupplevda kliniska utfallet lika bra som andra mer omfattande och komplicerade fr{\aa}geformul{\"a}r.",
keywords = "Revision hip arthroplasty, impaction bone grafting",
author = "Vasileios Zampelis",
note = "Defence details Date: 2017-03-24 Time: 09:00 Place: BMC D15, Klinikgatan 32, Lund External reviewer(s) Name: Stark, Andr{\'e} Title: professor Affiliation: Karolinska Institutet --- ISSN: 1652-8220 Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:43",
year = "2017",
language = "English",
isbn = "978-91-7619-423-2",
publisher = "Lund University, Faculty of Medicine",
school = "Department of Clinical Sciences, Lund",

}