Sammanställd redovisning: En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Betydande delar av den kommunala verksamheten bedrivs utanför nämnds- och förvaltningsorganisationen, i bolag, kommunalförbund etc. En stor del av
Sveriges kommuners tillgångar, åtaganden och kostnader redovisas därför inte iförvaltningsorganisationen. Av den anledningen är den sammanställda redovisningen, den ”kommunala koncernredovisningen” betydelsefull, för att visa hela kommunens ekonomi, och därmed ekonomiska hushållning. Trots att det, ur såväl ett meborgarperspektiv som ett styrningsperspektiv, borde vara intressant att visa kommunens samlade tillgångar, skulder och kostnader visar denna studie av Sveriges kommuners årsredovisningar för 2014 att den sammanställda redovisningen tillmäts relativt liten betydelse. Detta visar sig bl.a. genom att den sammanställda redovisningen i förvaltningsberättelsen, och i analysen av kommunernas ekonomi, ges ett begränsat utrymme och en undanskymd plats. Även i årsredovisningarnas mer tekniska delar, där resultat och balansräkningar presenteras, redovisningsprinciper beskrivs och tilläggsupplysningar lämnas, finns betydande brister. Studiens sammanfattande slutsats är att förbättrad kvalitet och analys av den sammanställda redovisningen är nödvändig om denna ska kunna användas för ledning och styrning av den kommunala verksamheten

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Business Administration
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherKEFU
Number of pages41
Publication statusPublished - 2016
Publication categoryResearch

Publication series

NameSkrifterserie
PublisherKEFU
No.6
Volume2016
ISSN (Print)1102-8483