Sydsvenskan
Torsdag 12 februari 2009
Öppnar senaste Tv-bilagan
space
SÖK
space
TEXT increase increase
Aktuella frågor

"Nicander och Ranstorp okunniga om sociologisk metod"
Först publicerad: 12 februari 2009 01:00
Senast uppdaterad: 12 februari 2009 01:00


Lars Nicander har fel då han hävdar att forskarna bakom den kritiserade Rosengårdsrapporten använder sig av sociologisk metod. Eftersom den vetenskapliga metoden i rapporten är bristfällig blir trovärdigheten begränsad. Rapporten bidrar inte till ökad kunskap om det viktiga ämne som den behandlar. Det skriver fyra forskare vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet.

Länkar
Lars Nicander, utredningschef vid Centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier, Cats, hävdar att forskarna bakom rapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö arbetat med metodregelverk som används inom sociologin. Vi finner det tillfredsställande att Nicander argumenterar för vetenskaplighet med hänvisning till sociologisk metod, däremot ställer vi oss frågande till om Nicander och rapportförfattarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos verkligen har förstått vad sociologisk metod innebär i praktiken.
Inom sociologin existerar olika teoritraditioner och olika metodologiska skolor. Sådan mångfald är emellertid inte detsamma som att anarki och godtycklighet råder. Inom sociologin, men även samhällsvetenskapen i stort, finns vissa grundläggande normer som vi måste följa i vår verksamhet och i vår forskning. Dessa normer är viktiga för att kritiskt kunna granska forskningen och att säkerställa vetenskaplig kvalitet.
Då rapporten om Rosengården är beställd av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, i syfte att ligga till grund för politiska ställningstaganden och beslut, är det av särskild vikt att kunna granska rapportens vetenskaplighet och om slutsatserna verkligen följer av de undersökningar som gjorts. Den blir på så sätt inte bara en del av det vetenskapliga samfundet utan även en del av den demokratiska processen.
Vilka är då de grundläggande normer vi har att förhålla oss till inom sociologin. Låt oss nämna några av de viktigare:
Validitet. En viktig fråga för ett sociologiskt forskningsarbete är att man använder sig av rätt typ av data för att undersöka det ämne man avser att undersöka. Man skulle kunna säga att frågeställningen bestämmer både den metod som är lämplig att använda och det material som är lämpligt att samla in.
I rapporten används ett material som svarar på hur en speciell grupp ”experter” - skola, socialtjänst och polis - ser på utvecklingen av radikalisering i Rosengård. När resultaten analyseras görs emellertid uttalanden om hur barn och ungdomar upplever sin situation. Det framgår visserligen att man pratat med ungdomar men det redovisas aldrig hur ungdomarna svarat i förhållande till ”experterna”.
Vad är det man undersöker? Är det hur människor i Rosengård upplever sin situation eller hur olika intressenter i denna vardag upplever att Rosengård förändrats?
Intersubjektivitet. Det är viktigt att sociologisk forskning hela tiden är öppen för både kritik och självkritik och att forskaren ständigt värderar och omvärderar sina egna föreställningar om ”sanningen” i förhållande till andras och alternativa föreställningar. Här är det viktigt att forskaren är självkritisk och själreflekterande och att utgångspunkterna för forskningen redovisas öppet.
I frågan om den aktuella rapporten är det relevant för forskaren att ställa sig frågande till hur de intervjuade kommit fram till den bild de har av problemet. Vad finns i denna grupp som kan påverka deras bild? Kan det förväntas av dessa grupper att de ska säga det de säger? En sådan kritisk granskning kan ge forskaren alternativa sätt att förklara.
Ett gott exempel på ett alternativt sätt att närma sig den problematik som behandlas i Rosengårdsrapporten finner vi i Aje Carlboms artikel Kritiken av Ranstorps rapport är motiverad – tyvärr (Newsmill 3/2).
Strävan efter objektivitet inom sociologin är teoretiskt, metodologiskt och kontextuellt förankrad. Som sociolog kan man inte bara fokusera på de resultat man nått utan man måste också explicit ange undersökningens teoretiska perspektiv, metodologiskt tillvägagångssätt och kontextuella förutsättningar. Härutöver bör man som forskare också ange de värderingar som legat till grund för valet av problemställning. Först då kan vi kritiskt granska den vetenskapliga förankringen av de uppnådda resultaten.
Teoretiskt perspektiv och problemställning saknas i rapporten. Det finns däremot angivet syfte på ett antal ställen i rapportens inledande del. Syftet varierar dock från plats till annan. Det anges vara ”en lägestudie över situationen”, ”skapa en lägesbild över problematiken i Malmö avseende utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället och tendenser som kan leda till våldsbejakande radikalisering”, ”skapa en lägesbild av bakomliggande faktorer och förhållanden som kan fungera som drivkrafter för radikalisering i Malmö”.
De slutsatser man kan dra från detta är att en grundläggande värdering är att radikaliseringen finns. Utifrån denna grundläggande värdering vill man kartlägga hur radikaliseringen ser ut och ta reda på vilka de bakomliggande faktorerna är.
Även i intervjufrågorna bekräftas denna grundläggande värdering. I intervjufrågorna är existensen av en radikalisering en förutsättning bortsett från den inledande frågan där respondenten har möjligheten att svara att den inte existerar. Härutöver är många av frågorna direkt ledande vilket kraftigt bör påverka respondenternas möjlighet att ta avstånd från den implicita grundläggande värderingen och därmed styra respondenten mot de önskvärda svaren.
Vilka är då de kontextuella förutsättningarna som författarna av rapporten bör förhålla sig till. För det första är det en beställd rapport där beställaren uppenbarligen delar den grundläggande värderingen om att radikaliseringen finns och att de vetenskapliga kraven inte får överskugga resultaten (SDS 30/1). För det andra bör frågan lyftas till en högre nivå. Hur ser radikaliseringen inom olika grupper ut i samhället i stort? När vi tittat på Rosengård specifikt är det då en spegelbild av det som pågår i samhället i stort eller är det specifikt för Rosengård
Kan man då dra de slutsatser som rapportförfattarna gör utifrån de utgångspunkter, metod och det urval författarna gjort. Grundläggande är att vi inte kan uttala oss om en företeelse vi inte undersökt. I detta fall kan man bara uttala sig om vad de undersökta grupperna har för uppfattning om radikalisering. Dessa uppfattningar är inlemmade i den kontext dessa yrkesgrupper verkar och kan påverkas av ett otal olika faktorer. Allt från kulturen inom den egna yrkesgruppen, de värderingar som där är förhärskande, personliga uppfattningar och värderingar till reflektioner över deras arbetssituation och hur de bemöts i sin dagliga verksamhet.
Utifrån dessa uppfattningar har sedan en konsensusbild utmejslats, en konsensusbild av deras uppfattningar om radikalisering. Det hjälper inte heller att 29 av 30 anser att radikaliseringstendenserna har ökat de senaste åren. Detta är vad vi inom sociologin brukar kalla ett tidsfelslut, dvs. vi kan inte uttala oss om utveckling över tid på basis av data från bara en tidpunkt.
I rapporten finns en hypotes om ökad radikalisering i Rosengård som på något sätt behöver verifieras eller falsifieras. Vi tycker att detta är ett mycket viktigt forskningsområde. Det behöver undersökas och vi välkomnar forskningsprojekt som belyser samhällsutvecklingen i våra expansiva regioner. Vi behöver veta mer om vad som händer i vårt samhälle men detta måste ske med bättre vetenskapliga verktyg. Används inte dessa finns det goda grunder att anse att trovärdigheten är begränsad. Hypotesen kvarstår och vi vet egentligen inte något mer om fenomenet.
GUNNAR ANDERSSON
BRITT-MARIE JOHANSSON
MAGNUS KARLSSON
ANDERS PERSSON
12 februari 2009
space

FLER ARTIKLAR Aktuella frågor
space

space

12/2  "Sätt lärarlöner efter kompetens"
space
12/2  "Lär av USA:s misstag"
space
12/2  "Nicander och Ranstorp okunniga om sociologisk metod"
space
12/2  "Antisemitisk blogg Ohlys favorit"
space
11/2  "Kulturpengar skall gå till deltagare och publik"
space
11/2  "Rättssäkerheten hotas"
space
11/2  "Hyfsa debatten om Proluma"
space
11/2  "Ny kärnkraft ökar kärnvapenrisk"
space
11/2  "Biologisk människosyn motverkar fördomar"
space
10/2  "Många missar inom psykiatrin"
spaceAktuella frågor    hela Sydsvenskan.se
space
space space
HEIDI AVELLAN

Politisk chefredaktör
För att antisemitismen lever
Ledarpodden
Kontakt
Per T Ohlsson

Vi och vi
Om det mångkulturella samhället
VI OCH VI
RSS
Få de senaste opinionsartiklarna som RSS
Så här gör du
space
KONTAKTA OSS
space
PRENUMERATION
Allt om din tidning
Kundservice
Stjärnkortet
Slaget vid Lund

space

Billigast Sturup

fr. 995:- Spanien
fr.1995:- Österrike
fr.2095:- Portugal
fr.2395:- Egypten
fr.2395:- Schweiz
fr.4595:- Italien
fr.4595:- Frankrike
fr.5995:- Thailand

Billigast Kastrup

fr.1495:- Österrike
fr.1695:- Frankrike
fr.2995:- Spanien
fr.3495:- Egypten
fr.3749:- Guadeloupe
fr.3895:- Portugal
fr.4295:- Kap Verde
fr.5399:- Gambia
fr.6750:- Italien
fr.6995:- Thailand
fr.8295:- Kambodja
Webbkameror
Visa alla

DAGENS SUDOKU

WEBBISAR

Nyfödda på nätet
Skapa din babydagbok här
Sydsvenskan Live

Nyfiken på oss? Välkommen till vårt mediecenter:
Sydsvenskan Live

Framkalla dina bilder på papper eller prylar. Kul att ha, roligt att ge bort!
Till Fotolabbet
Årsredovisning
Huspriser
Vad fick grannen för sitt hus?
Skånska huspriser
Jämför bolån

Vintips varje vecka direkt till din mobiltelefon
Så beställer du vin-sms!
HJÄLPEN ÄR NÄRA

Hitta närmsta städerska, hundvakt, clown till barnkalaset...
Grannar
KONTAKTEN

Sök sällskap, finn en vän.
Annonsera här
space
  Om sydsvenskan            Kontakta oss            Annonsinfo            Sydsvenskan bild            Sydsvenskan som startsida