Workshop om havsbottens kulturmiljöer och landskapsbegreppet

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Workshop om havsbottens kulturmiljöer och landskapsbegreppet
Person och roll
Beskrivning På havsbotten i Södra Östersjön finns rikligt med spår efter människan. Det rör sig inte endast om vrak, utan även om lämningar från en tid för 11.500 – 8.000 år sedan då stora delar av Östersjöns botten var fast land. På bottnen finns gamla skogsrester, strandbrinkar och torvmarker, och i anslutning till dessa påträffats arkeologiska fynd från den äldre stenåldern.

De här lämningarna är en unik källa till kunskap om hur de första människorna levde i det område som nu är en del av Europa. Lämningarna har ett högt bevarandevärde. Samtidigt är kunskapen om dem i allmänhet liten. Workshopen syftar till att ge en första introduktion till dessa undervattenslämningar, samt att initiera en diskussion där olika havsmiljöperspektiv sammanförs.

En viktig utgångspunkt i det här sammanhanget är Europeiska landskapskonventionen (ELC) som trädde i kraft i Sverige den 1 maj 2011. Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor. ELC fyller en lucka eftersom det inte tidigare funnits något legalt internationellt instrument för att bevara det europeiska landskapet. Den utgör dock ingen självständig författning utan uppmuntrar i stället till att
de legala, administrativa, fiskala och finansiella arrangemang som vidtas bör anpassas till de olika staternas nationella förvaltningssystem.

Enligt ELC definieras landskap som ”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan och samspel mellan naturliga eller mänskliga faktorer”. Konventionen är tillämplig på parternas hela territorium, alltså även havsområden.

Till viss del är det oklart hur begreppet landskap bör tolkas. Många anser till exempel att våra havsbottnar kan tolkas inom ramen för begreppet landskap medan andra är osäkra på detta. För att kunna hantera de fornlämningar som finns på havsbotten måste vi till att börja med vara överens om landskapsbegreppets innebörd i detta avseende.

Dato/periode

2018 jan 11

Relaterade organisationer

Beskrivning

På havsbotten i Södra Östersjön finns rikligt med spår efter människan. Det rör sig inte endast om vrak, utan även om lämningar från en tid för 11.500 – 8.000 år sedan då stora delar av Östersjöns botten var fast land. På bottnen finns gamla skogsrester, strandbrinkar och torvmarker, och i anslutning till dessa påträffats arkeologiska fynd från den äldre stenåldern.

De här lämningarna är en unik källa till kunskap om hur de första människorna levde i det område som nu är en del av Europa. Lämningarna har ett högt bevarandevärde. Samtidigt är kunskapen om dem i allmänhet liten. Workshopen syftar till att ge en första introduktion till dessa undervattenslämningar, samt att initiera en diskussion där olika havsmiljöperspektiv sammanförs.

En viktig utgångspunkt i det här sammanhanget är Europeiska landskapskonventionen (ELC) som trädde i kraft i Sverige den 1 maj 2011. Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor. ELC fyller en lucka eftersom det inte tidigare funnits något legalt internationellt instrument för att bevara det europeiska landskapet. Den utgör dock ingen självständig författning utan uppmuntrar i stället till att
de legala, administrativa, fiskala och finansiella arrangemang som vidtas bör anpassas till de olika staternas nationella förvaltningssystem.

Enligt ELC definieras landskap som ”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan och samspel mellan naturliga eller mänskliga faktorer”. Konventionen är tillämplig på parternas hela territorium, alltså även havsområden.

Till viss del är det oklart hur begreppet landskap bör tolkas. Många anser till exempel att våra havsbottnar kan tolkas inom ramen för begreppet landskap medan andra är osäkra på detta. För att kunna hantera de fornlämningar som finns på havsbotten måste vi till att börja med vara överens om landskapsbegreppets innebörd i detta avseende.

2018 jan 11

Workshop om havsbottens kulturmiljöer och landskapsbegreppet

Varaktighet2018 jan 112018 jan 11
Evenemangets platsLUX
OrtLund
LandSverige

Evenemang: Workshop

Related projects

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Björn Nilsson, Anton Hansson & Arne Sjöström, 2017, Populär Arkeologi, 3, s. 1, 10-17 8 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (1)