ACTRIS Sverige
-

Forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar
  • Tjänster
  • Utrustning

Nyckelord

  • aerosol, moln, spårgas, inrastruktur, klimat, luftkvalitet

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infra­structure)

Beskrivning

ACTRIS Sweden är den svenska delen av en distribuerad europeisk miljöforskningsinfrastruktur för att tillhandahålla data och infrastrukturtjänster av kvalitetssäkrade kontinuerliga observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar omfattande bland annat aerosoler och moln. ACTRIS Sweden återfinns i den svenska guiden för nationella infrastrukturer som en prioriterad infrastruktur. ACTRIS Sweden samlokaliserar sina observationer med ICOS Sweden, för närvarande vid de två mätstationerna sites i Hyltemossa i södra Sverige och Norunda utanför Uppsala.
Europeiska ACTRIS har utvecklats under flera år och investeringarna uppgår nu till uppskattningsvis 450 M€ med tillhörande driftskostnader på runt 6 M€/år. Europeiska ACTRIS omfattar anläggningar i 21 olika europeiska länder med fler än 80 observationsplattformar och fältstationer distribuerade över hela Europa. ACTRIS uppnådde 2016 ESFRI-status som en strategiskt viktig europeisk forskningsinfrastruktur och har lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att bilda en ERIC (European Research Infrastructure Consortium). ACTRIS samordnas genom ett EU PPP (Preparatory Phase Project, Jan 2017- Dec 2019).

Utrustning och resurser

ACTRIS Sweden kontinuerliga långtidsmätningar omfattar: PM10/PM2.5, aerosolpartiklars storleksfördelning (AIS: 0.5–20 nm; DMPS: 3–850 nm; APS: 0.5–15 µm), partiklars ljusabsorption (7-λ Aethalo­meter and MAAP), partiklars ljusspridning (3-λ nephelometer), molnkondensationskärnor (CCN counter), partiklars kemiska sammansättning (ToF-ACSM) och OC/EC filterprovtagning och analys. Spårgasmätningar omfattar NO/NO2 och O3. Vi analyserar även för organiska föreningar samt för 14C som kan användas för att bestämma källbidrag till den organiska aerosolen. Kampanjvisa ACTRIS-relaterade mätningar omfattar: aerosolpartklar vertikala flöden (eddy covariance + gradient), sot (SP-AMS, SP2), partiklars effektiva densit (DMA-APM), iskärnor (PINC). ICOS-observationer som direkt stöder ACTRIS är huvudsakligen: blandningshöjd (ceilometer) och flera mikrometeorologiska parameterar.

Digitala och fysiska samlingar

Alla ACTRIS data skickas årligen in till ACTRIS Data Portal (actris.nilu.no), där alla data är öppet tillgängliga för alla användare.

Erbjudna tjänster

Mätstationerna inom ACTRIS Sweden är öppna för alla användare. De data som samlas in inom ACTRIS består av mer än 100 000 data-set som alla är öppet tillgängliga.

Styrning av infrastrukturen

ACTRIS Sweden leds av följande universitet och forskningsinstitut:
Lunds universitet, prof Erik Swietlicki; Stockholms universitet, prof Hans-Christen Hansson; Göteborgs universitet, prof Mattias Hallquist; Sveriges Lantbruksuniversitet, prof Mats B Nilsson; SMHI, Dr Anke Thoss; Uppsala universitet, prof Anna Rutgersson. Adjungerad medlem: ICOS Sweden, Koordinator Dr Maj-Lena Linderson.

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

!!Terms of access:

Fysisk access till stationer är kostnadsfritt, med begränsas av huruvida access stör ICOS och ACTRIS kontinuerliga observationer och vilken grad av tekniskt stöd som krävs. Virtuell access till insamlade och kvalitetssäkrade data är öppet tillgängliga genom ACTRIS Data-portalen (actris.nilu.no).