MiCLU -

Microscopy Community Lund University

Infrastruktur

Forskningsområden

Typ av infrastruktur

  • Tjänster

Nivå på omfattning

  • Lokal

Nyckelord

  • Mikroskopi, Mikroskop, Infrastruktur, Koordination, Samverkan

Beskrivning

MicLUhar till uppgift att samordna kompetens och andra resurser för avbildning
m.h.a. mikroskopi och relaterad bildanalys inom samtliga områden vid Lunds
universitet. MicLU skall arbeta för att alla forskare vid Lunds universitet har god
tillgång till avancerade instrument och kompetens för avbildning inom det
mikroskopiska området. Inom detta område har MicLU följande uppgifter:
1. Att vara rådgivande organ till Rektor och fakultetsledningar inom LU
2. Att samordna existerande infrastruktur inom mikroskopi för att maximera
tillgänglighet och effektivt utnyttjande
3. Att årligen undersöka behovet och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till
de metoder och den infrastruktur som efterfrågas av forskare vid LU
4. Att följa den tekniska utvecklingen och planera för förnyelse och framtida
behov av infrastruktur
5. Att samordna initiativ till ansökningar om externa resurser till infrastruktur
6. Att vid behov fungera som LU:s nod för nationell infrastruktur
7. Att arbeta för samverkan mellan LU och MAX IVs och ESSs imaginginfrastrukturer,
med andra regionala, samt med nationella infrastrukturer

Styrning av infrastrukturen

MicLU leds av en styrelse med fem ledamöter inkl ordföranden. Styrelsen
består av en ledamot från vardera Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga
fakulteten och Lunds tekniska högskola som utses efter förslag från respektive
fakulteter. En ledamot ska vara student, företrädesvis forskarstuderande, och utses
enligt den ordning som stadgas i Studentkårsförordningen. Ordförande i styrelsen
ska vara antingen dekanus eller prodekanus för Medicinska fakulteten. För att
fullgöra sitt uppdrag kan styrelsen varaktigt eller tillfälligt adjungera ytterligare
ledamöter.

Ordförande och ledamöter i styrelsen utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter
samråd med rektor för Lunds tekniska högskola samt dekanus för
Naturvetenskapliga fakulteten. Mandatperioden ska i normalfallet vara tre år med
undantag för studenten.

MiCLU leds i sitt dagliga arbeta av föreståndare Kajsa M. Paulsson.

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

Senaste forskningsoutput

Arne Egesten & Heiko Herwald, 2018, I : Journal of Innate Immunity. s. 253-254 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Camilla Thuring, Elna Follin, Linda Geironson Ulfsson, Eva Freyhult, Victoria Junghans, Mikkel Harndahl, Søren Buus & Kajsa M Paulsson, 2015, I : British Journal of Cancer. 113, 6, s. 952-962

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Angela Cenci Nilsson, 2009, Dopamine Handbook. Iversen, L., Iversen, S., Dunnett, S. & Björklund, A. (red.). 1 uppl. Oxford University Press, s. 434-444

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)