Military Medical Research, 2054-9369

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2020
  2. Chemoprophylaxis, diagnosis, treatments, and discharge management of COVID-19: An evidence-based clinical practice guideline (updated version)

    Ying-Hui Jin, Qing-Yuan Zhan, Zhi-Yong Peng, Xue-Qun Ren, Xun-Tao Yin, Lin Cai, Yu-Feng Yuan, Ji-Rong Yue, Xiao-Chun Zhang, Qi-Wen Yang, Jianguang Ji, Jian Xia, Yi-Rong Li, Fu-Xiang Zhou, Ya-Dong Gao, Zhui Yu, Feng Xu, Ming-Li Tu, Li-Ming Tan, Min Yang & 32 andra, Fang Chen, Xiao-Ju Zhang, Mei Zeng, Yu Zhu, Xin-Can Liu, Jian Yang, Dong-Chi Zhao, Yu-Feng Ding, Ning Hou, Fu-Bing Wang, Hao Chen, Yong-Gang Zhang, Wei Li, Wen Chen, Yue-Xian Shi, Xiu-Zhi Yang, Xue-Jun Wang, Yan-Jun Zhong, Ming-Juan Zhao, Bing-Hui Li, Lin-Lu Ma, Hao Zi, Na Wang, Yun-Yun Wang, Shao-Fu Yu, Lu-Yao Li, Qiao Huang, Hong Weng, Xiang-Ying Ren, Lin-Xin Yu, Evidence-Based Medicine Chapter of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care (CPAM) Evidence-Based Medicine Chapter of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care (CPAM) & Chinese Research Hospital Association (CRHA Chinese Research Hospital Association (CRHA, 2020 sep 4, I : Military Medical Research. 7, 1, 41.

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift