Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Arbetsterapi
  • Psykiatri

Beskrivning

Vår forskning fokuserar på personer med allvarlig och långvarig psykisk sjukdom och deras livssituation i samhället. De omfattande omstruktureringarna av det psykiatriska vård- och stödsystemet har inneburit långtgående krav på en utveckling av nya kunskapsbaserade vård- och stödinsatser. Detta för att främja hälsa och ett meningsfullt liv i samhället för den här gruppen och deras anhöriga. Många av de projekt vi genomför är integrerade så att flera forskningsområden belyses. Vi arbetar både med kvantitativt och kvalitativt orienterade projekt i interventionsstudier, deskriptiva och longitudinella projekt. Forskargruppen är en del av det nationella kunskapscentret CEPI, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser

Forskning

Vi arbetar med forskning inom följande områden: Psykosociala insatser som arbetsrehabilitering och Case Management, Implementering av evidensbaserade insatser, Stigma, diskriminering och anti-stigmainsatser, Anhörigas situation och insatser riktade till anhöriga, Livskvalitet och socialt nätverk, Delaktighet i vård och stöd, Vårdkvalitet och patienters upplevelser av vård samt Metodstudier kring utveckling och prövning av forskningsinstrument.

Senaste forskningsoutput

Persson, K., Sigrid Stjernswärd & Levander, S., 2019, I : Nordic Journal of Psychiatry. 73, 3, s. 207-210

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (94)