Avdelningen för alumnrelationer, arbetslivssamverkan och nationell studentrekrytering

Organisation: avdelning

Beskrivning

Alumnrelationers främsta syfte är att skapa, upprätthålla och utveckla långsiktiga relationer mellan alumner och universitetet till ömsesidig nytta. Alumnrelationer vårdar relationen med alumnerna genom målgruppsanpassade lokala och internationella evenemang samt via olika former av kommunikation såsom nyhetsbrevet Lundensaren, Alumnnätverkets blogg och via sociala medier. Alumnverksamheten skall förstärka universitetets varumärke, bidra till kvalitetsarbetet och vara ett redskap för strategiskt samarbete med externa parter. Alumner spelar en viktig roll som förebilder och goda exempel för studenter. De fungerar också som indirekta marknadsförare då alumnernas framgångar är exempel på universitetets utbildnings- och forskningskvalitet.